Arv

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I henhold til artikel 45, stk. 1, i forordningen behandles anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, af okresní soud [distriktsdomstolen] (i Prag, obvodní soud, i Brno, Městský soud).

Appeller af afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 50, stk. 2, i forordningen behandles af krajský soud [den regionale domstol] (i Prag, Městský soud). Appeller indgives til den domstol, hvis afgørelse appelleres.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Der kan kun gøres brug af følgende ekstraordinære appelprocedurer:

- žaloba pro zmatečnost [annullationssøgsmål]

-žaloba na obnovu řízení [genoptagelse af sager]

- dovolání [appelbehandling]

Alle de angivne ekstraordinære appelprocedurer skal indgives til den domstol, der afgjorde sagen i første instans.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Et europæisk arvebevis kan kun udstedes af en domstol. Hvis bobehandlingen allerede er i gang, udstedes beviset af den retligt udpegede repræsentant ved den domstol, der har ansvaret for bobehandlingen, i henhold til § 100, stk. 1, i lov nr. 292/2013 om særlige retsprocedurer.

Hvis et europæisk arvebevis skal berigtiges, ændres eller tilbagekaldes efter, at bobehandlingen er afsluttet, kan denne retlige handling ikke udføres af en retligt udpeget notar, da hans eller hendes kompetence er bortfaldet; han eller hun er ikke længere en repræsentant udpeget af retten.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Krajský soud [den regionale domstol] (i Prag, Městský soud) træffer afgørelser vedrørende appeller indgivet til en retligt udpeget notar eller til okresní soud [den distriktsdomstol], hvis afgørelse appelleres.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I henhold til § 100, stk. 1, i lov nr. 292/2013 om særlige retsprocedurer udføres handlinger af retten i første instans i bobehandlinger af en retligt udpeget og bemyndiget notar, medmindre andet er angivet.

Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.