Arv

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I Estland har byretterne kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, i forordningen. Der er fire byretterne i Estland: byretterne i Harju, Pärnu, Tartu og Viru. Kontaktoplysninger for byretterne findes på deres websted.

I Estland har distriktsdomstolene kompetence til at behandle appeller af afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 50, stk. 2, i forordningen. Der er to distriktsdomstole i Estland: distriktsdomstolene i Tallinn og Tartu. Kontaktoplysninger for distriktsdomstolene findes på deres websted.

Appeller til distriktsdomstolene indgives gennem den byret, hvis afgørelse anfægtes i appelsagen.

Som ret i anden instans prøver distriktsdomstolen i Tallinn retsafgørelser truffet ved byretterne i Harju og Pärnu. Som ret i anden instans prøver distriktsdomstolen i Tartu retsafgørelser truffet ved byretterne i Tartu og Viru.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Disse sager: En afgørelse fra en distriktsdomstol kan anfægtes ved at indgive en appel til højesteret. En appel af en afgørelse kan kun indgives, hvis distriktsdomstolen ved sagens afgørelse ukorrekt har anvendt en materiel bestemmelse eller groft har tilsidesat en procesretlig bestemmelse, og at dette kan have resulteret i en ukorrekt retsafgørelse.

Kontaktoplysninger findes på webstedet for højesteret.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

I Estland udstedes europæiske arvebeviser af notarer i overensstemmelse med artikel 64 i forordningen. Ajourførte kontaktoplysninger for alle notarer, der er udpeget i Estland, findes på webstedet for notarkammeret eller gennem Find en notar-funktionaliteten.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

I Estland hører disse sager under byretternes kompetence.

For at anfægte et europæisk arvebevis udstedt af en notar skal der indgives en begæring til den byret, i hvis retskreds den notar, der har udstedt det europæiske arvebevis, har kontor. Byretten vil træffe en retsafgørelse om begæringen.

En afgørelse truffet af en byret kan appelleres til en distriktsdomstol, og distriktsdomstolens afgørelse kan appelleres til højesteret.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Sådanne myndigheder findes ikke i Estland.

Sidste opdatering: 29/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.