Arv

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Afgørelse om eksigibilitet:

Distriktsdomstol

Kontaktoplysninger:https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Appeller af distriktsdomstolens afgørelser:

Appeldomstolen

Kontaktoplysninger: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Højesteret

Kontaktoplysninger: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Den appel, der henvises til i artikel 51 i forordningen, er en appel til højesteret, hvis den giver tilladelse til appel (retsplejelovens kapitel 30, §§ 1-3).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Beviset udstedes af:

Digi- ja väestötietovirasto (myndigheden for digitalisering og befolkningsdata)

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

Telefon: +358 29 55 390 99

E-mail: perintotodistus@ddv.fi

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appelprocedurer behandles af:

Helsinki forvaltningsdomstol

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Kundeservice/Register: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

E-mail: helsinki.hao@oikeus.fi

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Bobestyrer udpeges af retten

Sidste opdatering: 14/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.