Arv

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

De i artikel 45 omhandlede begæringer forelægges justitssekretæren ved retten i første instans (den civile retsplejelovs artikel 509-1 og 509-2), når begæringen vedrører en retsafgørelse eller et retsforlig, og formanden for notarkammeret eller, hvis denne er fraværende eller forhindret, den pågældendes suppleant, når begæringen vedrører et attesteret dokument (artikel 509-3 i den civile retsplejelov).

Den i artikel 50, stk. 2, omhandlede appel indgives til præsidenten for retten i første instans (den civile retsplejelovs artikel 509-9).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

For at anfægte en retsafgørelse, der er afsagt i sidste instans af præsidenten for retten i første instans, er det nødvendigt at indgive en kassationsbegæring.

Der er mange forskellige begrundelser for at indgive en kassationsbegæring (overtrædelse af loven, overtrædelse af beføjelser, rettens manglede kompetence, mangelfuldt retsgrundlag, mangelfuld begrundelse, modstridende afgørelser m.m.), men de har det til fælles, at kassationsdomstolen (Cour de cassation) kun foretager en vurdering af anvendelsen af loven. Kassationsdomstolen kontrollerer således, at ingen love er overtrådt, eller at ingen retsregler er tilsidesat i den afgørelse, den behandler, men den udtaler sig ikke om de faktiske omstændigheder.

La Cour de cassation

5, Quai de l'Horloge

75055 PARIS

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det europæiske arvebevis udstedes af en notar.

Notarerne i Frankrig er organiseret i notarrådet (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60, Boulevard de la Tour-Maubourg

75007 PARIS

Kontakt: https://www.notaires.fr/fr

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

En appel som omhandlet i artikel 72 kan indbringes for præsidenten for retten i første instans i den retskreds, hvor notarens kontor er beliggende (den civile retsplejelovs artikel 1381-4).

Appellen skal indgives inden femten dage fra overdragelsen eller forkyndelsen af den bekræftede kopi af det europæiske arvebevis eller fra modtagelsen af afgørelsen om det europæiske arvebevis.

Præsidenten for retten i første instans træffer afgørelse i sidste instans på begæring. Appellanten, den notar, der har udfærdiget dokumentet, og eventuelt den person, der har begæret et europæisk arvebevis, hvis vedkommende ikke er appellant, høres eller indkaldes. Notaren underrettes om afgørelsen.

Når domstolens præsident træffer afgørelse om udfærdigelse, berigtigelse eller ændring af arvebeviset, kan den pågældende enten selv træffe foranstaltning hertil eller anmode notaren om at gøre det.

Hvis domstolens præsident beslutter at tilbagekalde det europæiske arvebevis eller suspendere virkningerne af det, informerer notaren straks alle, som har fået udleveret en bekræftet kopi heraf. Der kan ikke udleveres kopier af arvebeviset i det tidsrum, dets virkninger er suspenderet.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 15/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.