Arv

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tyskland

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

- Delstatsretten (Landgericht)

- Overdelstatsretten (Oberlandesgericht)

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appel for så vidt angår retlige spørgsmål (Rechtsbeschwerde)

- Forbundsdomstolen (Bundesgerichtshof)

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

  • Byretten (Amtsgericht)
  • I Baden-Württemberg dog: Amtsnotariat

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

- Overdelstatsretten (Oberlandesgericht)

Appellen (Beschwerde) skal iværksættes inden en måned efter, at afgørelsen er kommet til appellantens kundskab. Fristen forlænges til to måneder, hvis appellanten har sædvanligt ophold i udlandet. Appellen iværksættes skriftligt eller dikteres for retten, der herefter noterer indholdet i retsbogen, og den kan støttes på såvel retlige som faktiske omstændigheder. Retten sender af egen drift appelskriftet (ankestævningen) til Oberlandesgericht. Oberlandesgericht træffer selv afgørelse i sagen eller hjemviser den til fornyet behandling i underinstansen med angivelse af, hvordan sagen efter Oberlandesgerichts opfattelse skal afgøres.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.