Arv

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, er den afdeling af retten i første instans, der er beklædt med en enkelt dommer [Μονομελές Πρωτοδικείο], i det distrikt, hvor den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har bopæl; hvis han/hun ikke har nogen bopæl, så hans/hendes opholdssted; hvis han/hun ikke har noget opholdssted, så den afdeling af retten i første instans, der er beklædt med enkelt dommer, i landets hovedstad (retsplejelovens artikel 905, stk. 1).

Den ret, der har kompetence til at behandle appeller af afgørelser truffet i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, er den relevante afdeling af appeldomstolen, der er beklædt med en enkelt dommer [Μονομελές Εφετείο], som retten i første instans (beklædt med en enkelt dommer), der behandlede anmodningen, hører under.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Højesteret [Άρειος Πάγος] er den ret, hvor appelafgørelser, som der henvises til i artikel 51 (afdeling af appeldomstolen, der er beklædt med en enkelt dommer), kan anfægtes.

Retsafgørelser erklæres for eksigible af den afdeling af retten i første instans, der er beklædt med en enkelt dommer, i ex parte-sager (retsplejelovens artikel 740 til 781).

Appeller indgivet til den afdeling af appeldomstolen, der er beklædt med en enkelt dommer, til prøvelse af ovennævnte afgørelse af appeldomstolen, der er beklædt med en enkelt dommer [sic], gøres til genstand for kontradiktorisk behandling (retsplejelovens artikel 524).

Afgørelsen kan ophæves af de grunde, der er anført under retsplejelovens artikel 559.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Distriktsdomstolen [Ειρηνοδικείο] i det distrikt, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet; hvis han/hun ikke havde nogen bopæl, så hans/hendes opholdssted; hvis han/hun ikke havde noget opholdssted, så distriktsdomstolen i landets hovedstad (retsplejelovens artikel 30 og 810).

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

A. - Afgørelsen om tilvejebringelse af et arvebevis i henhold til artikel 72, stk. 1, i forordningen kan anfægtes ved indgivelse af en appel til afdelingen af retten i første instans, der beklædt med flere dommere [Πολυμελούς Πρωτοδικείου], i det distrikt, som distriktsdomstolen hører under (artikel 824, stk. 1, sammenholdt med retsplejelovens artikel 18).

B. Afgørelsen om tilbagekaldelse af beviset eller afgørelsen, som erklærer det ugyldigt, eller som ændrer eller tilbagekalder det kan, i henhold til artikel 71 og 73, stk. 1, litra a) i forordningen, kun anfægtes ved en tredjemandsindsigelse ved skifteretten, som er distriktsdomstolen [Ειρηνοδικείο] i det distrikt, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet; hvis han/hun ikke havde nogen bopæl, så hans/hendes opholdssted; hvis han/hun ikke havde noget opholdssted, så distriktsdomstolen i landets hovedstad (retsplejelovens artikel 823 og 824 sammenholdt med retsplejelovens artikel 1965).

Appelproceduren (under A ovenfor) beskrives i retsplejelovens artikel 495 til 500 og 511 til 537.

Tredjemandsindsigelse (under A ovenfor) beskrives i retsplejelovens artikel 583 til 590.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Notarer er juridiske aktører med kompetence i arvesager.

Notarer handler under en juridisk myndigheds kontrol (anklageren ved retten i første instans – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notarer er ulønnede embedsmænd, der har offentligretlig beføjelse til at udfærdige officielt bekræftede dokumenter, der har gyldighed som offentlige dokumenter med de deraf følgende fordele ved øget bevisværdi, endelig dato og eksigibilitet.

I forbindelse med udførelsen af deres forpligtelser beskytter notarerne ved retsanvendelsen samtidigt statens og parternes interesser, og som advokater med en lang akademisk uddannelse handler de upartisk, giver retssikkerhed til de involverede og forhindrer mulige retssager.

Disse egenskaber ved notarerne og ved de retsakter og dokumenter, som de udfærdiger, betyder, at notarerne spiller en aktiv og effektiv rolle i forebyggende ret og beskytter rettighederne for alle, der giver møde for dem.

Sidste opdatering: 11/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.