Arv

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Distriktsretten, der har sæde hos regionalretten. I Budapest er det Budas centrale distriktsret. Appelsager behandles af regionalretterne, eller, i Budapest, af regionalretten for hovedstadsregionen Budapest (navn og adresse på retterne).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Begæringer om fornyet prøvelse behandles af Curia i Ungarn inden for rammerne af en appelsag.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

De myndigheder, der er kompetente til at udstede beviset, er:

-           de retter, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, dvs. distriktsretterne

-      andre myndigheder, der er kompetente med hensyn til behandling af arvesager, er notarerne

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appelsager behandles af regionalretterne eller, i Budapest, af regionalretten for hovedstadsregionen (navn og adresse på retterne).

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Ungarn henregnes notarerne til "andre myndigheder og juridiske aktører".

Sidste opdatering: 24/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.