Arv

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Ungarn

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Distriktsretten, der har sæde hos regionalretten. I Budapest er det Budas centrale distriktsret. Appelsager behandles af regionalretterne, eller, i Budapest, af regionalretten for hovedstadsregionen Budapest (navn og adresse på retterne).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Begæringer om fornyet prøvelse behandles af Curia i Ungarn inden for rammerne af en appelsag.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

De myndigheder, der er kompetente til at udstede beviset, er:

-           de retter, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, dvs. distriktsretterne

-      andre myndigheder, der er kompetente med hensyn til behandling af arvesager, er notarerne

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appelsager behandles af regionalretterne eller, i Budapest, af regionalretten for hovedstadsregionen (navn og adresse på retterne).

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Ungarn henregnes notarerne til "andre myndigheder og juridiske aktører".

Sidste opdatering: 24/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.