Arv

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Appelretten (corte d'appello)

Kontaktoplysninger for alle appelretter findes på denne adresse: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klik på RICERCA, og vælg derefter "Corte d'Appello" i filteret under TIPO UFFICIO (ignorer de andre felter).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Kassationsretten (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italien

Tlf. (+39) 06 68831

Fax (+39) 06 6883423

Websted http://www.cortedicassazione.it/

Lokal ferie: 29. juni

I Italien er proceduren en appel vedrørende et retligt spørgsmål (ricorso per cassazione).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Notarer

Kontaktoplysninger for notarer (notai) findes på denne adresse: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

En "appel" (reclamo) i henhold til den civile retsplejelovs § 739.

a)

Den almindelige domstol (tribunale) på notarens bopæl med deltagelse af tre dommere (in composizione collegiale).

b)

Kontaktoplysninger for alle almindelige domstole (tribunali) findes på denne adresse: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klik på RICERCA, og vælg derefter "Tribunale" i filteret under TIPO UFFICIO (ignorer de andre felter).

c)

En appel i henhold til den civile retsplejelovs § 739 indgives ved anmodning til den almindelige domstol, som i hastesager træffer afgørelser ved et lukket retsmøde (in camera di consiglio). Appellen skal indgives inden for en ufravigelig frist på ti dage regnet fra det tidspunkt, hvor den udstedende myndigheds afgørelse blev meddelt (comunicazione) den pågældende eller forkyndt (notificazione) for de pågældende, såfremt der er flere parter i sagen

Sidste opdatering: 08/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.