Arv

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Letland

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

En afgørelse, der er truffet af en udenlandsk domstol, og som er eksigibel i det pågældende land, bliver eksigibel i Letland, når den er blevet anerkendt i Letland efter den gældende procedure.

Medmindre andet er fastsat i de relevante konventioner og forordninger, er den fremgangsmåde, der skal anvendes, når en retsafgørelse som omhandlet i forordning (EU) nr. 650/2012 skal erklæres for eksigibel, fastsat i kapitel 77 i den civile retsplejelov (Civilprocesa likums), der vedrører anerkendelse af fremmede retters afgørelser. Den domstol, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i overensstemmelse med forordningens artikel 45, stk. 1, er distriktsretten eller byretten (rajona (pilsētas) tiesa) på det sted, hvor afgørelsen skal fuldbyrdes, eller det sted, hvor sagsøgte har officiel bopæl, eller såfremt en et sådant sted ikke findes, sagsøgtes aktuelle opholdssted eller kontor.

Distrikts- eller byrettens afgørelse, hvorved en udenlandsk retsafgørelse anerkendes eller ikke anerkendes, kan anfægtes ved iværksættelse af en accessorisk appel (blakus sūdzība) for regionalretten (apgabaltiesa), og regionalrettes afgørelse kan anfægtes ved iværksættelse af en accessorisk appel for højesteret (Augstākā tiesa).

En oversigt over distrikts- og byretter kan tilgås her: Den lettiske domstolsportal

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Distrikts- eller byrettens afgørelse, hvorved en udenlandsk retsafgørelse anerkendes eller ikke anerkendes, kan anfægtes ved iværksættelse af en accessorisk appel for regionalretten, og regionalrettes afgørelse kan anfægtes ved iværksættelse af en accessorisk appel for højesteret.

En af sagens parter, hvis officielle bopæl er i Letland, eller såfremt en sådan ikke foreligger, hvis aktuelle opholdssted eller kontor er i Letland, kan iværksætte en accessorisk appel inden 30 dage efter modtagelse af en kopi af afgørelsen. En af sagens parter, hvis officielle bopæl, opholdssted eller kontor ikke er i Letland, kan iværksætte en accessorisk appel inden 60 dage efter modtagelse af en kopi af afgørelsen.

En opregning af de lettiske domstole kan tilgås her: Den lettiske domstolsportal

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Under forudsætning af, at Letland har kompetence i en grænseoverskridende arvesag i henhold til artikel 4, 7, 10 og 11 i forordning (EU) nr. 650/2012, kan enhver autoriseret notar (zvērināts notārs) udstede et europæisk arvebevis.

En liste over autoriserede notarer kan tilgås her: Notarsammenslutningens hjemmeside

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Den notar, der udfærdigede det europæiske arvebevis, kan efter anmodning fra den berørte berigtige, ændre eller tilbagekalde beviset i overensstemmelse med artikel 71 i forordning (EU) Nr. 650/2012, og han kan ligeledes suspendere bevisets retsvirkninger i overensstemmelse med forordningens artikel 73.

I dette øjemed udfærdiger notaren et notardokument (notariāls akts), hvorved beviset berigtiges, ændres, tilbagekaldes eller suspenderes, og underretter straks de personer, til hvem der er udstedt bekræftede genparter eller udskrifter af beviset.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I medfør af artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 650/2012 og § 324, stk. 1, i loven om notarvirksomhed (Notariāta likums) vil en notar i grænseoverskridende arvesager anvende reglerne i notarloven, medmindre andet fremgår af EU-retlige regler, der er umiddelbart anvendelige i Letland.

En begæring om dødsboskifte (mantošanas iesniegums) indgives til en notar, der driver virksomhed indenfor det område, der er angivet i notarlovens § 252. Såfremt afdødes sidste bopæl er ukendt, eller det ikke vides, hvor boet eller hovedparten heraf befinder sig, kan begæringen dog indgives til en hvilken som helst autoriseret notar.

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, indgives til distrikts- eller byretten.

En liste over autoriserede notarer kan tilgås her: Notarsammenslutningens hjemmeside.

Sidste opdatering: 27/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.