Arv

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appeldomstol)

Adresse: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Litauen

Tlf.: (+370 70) 663 685

Fax: (+370 70) 663 060

E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauens øverste domstol)

Adresse: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Litauen
Tlf.: (+370 5) 2 616 466
Fax: (+370 5) 2 616 813
E-mail: lat@teismas.lt

En kassationsappel kan indbringes for kassationsdomstolen i henhold til de nationale procedureregler. Den litauiske civile retsplejelov tillader kun kassation i følgende tilfælde: 1) I tilfælde af overtrædelse af materielle eller processuelle regler, der er af fundamental betydning for den ensartede fortolkning og anvendelse af loven, hvis denne overtrædelse kan medføre en ulovlig afgørelse (kendelse). 2) Hvis retten i den anfægtede afgørelse (kendelse) har afveget fra retspraksis for Litauens øverste domstol. 3) Hvis retspraksis for Litauens øverste domstol vedrørende det omhandlede retsspørgsmål er ikke ensartet. Kassationsdomstolen behandler udelukkende de anfægtede afgørelser og/eller kendelser i forhold til anvendelsen af loven inden for appelprocedurens begrænsninger.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Attesten udstedes af en notar på det sted, hvor arvesagen er indledt. Notarers stedlige kompetence i arvesager fastlægges af Litauens justitsminister.

En regelmæssigt ajourført liste over notarer og nyttige oplysninger om deres kontaktoplysninger og stedlige kompetence i arvesager findes på: https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

En appel kan indgives til distriktsdomstolen (apylinkės teismas) på det sted, hvor notaren har hjemsted.

Ifølge bestemmelserne i den litauiske lov om notarer (Lietuvos Respublikos notariato įstatymas) kan enhver interesseret part, der mener, at et notarialdokument er ulovligt, eller at et afslag på at udfærdige et notarialdokument er ulovligt, indgive en appel til retten på det sted, hvor notaren har hjemsted. I overensstemmelse med den litauiske civile retsplejelov er fraværet af en sådan appel ikke til hinder for, at der anlægges sag ved domstolene med henblik på at opnå erstatning for den skade, der følger af notarens fejlbehæftede dokumenter. Klager over et notarialdokument kan indbringes inden for en frist på 20 dage regnet fra den dato, hvor sagsøgeren fik kendskab til eller burde have fået kendskab til udfærdigelsen af eller afslaget på at udfærdige det anfægtede dokument, og under alle omstændigheder senest 90 dage efter udfærdigelsen af det anfægtede dokument. Tvister vedrørende notarialdokumenter bilægges ved kendelse. Gives der medhold, annullerer domstolen det anfægtede notarialdokument eller pålægger notaren at udfærdige et notarialdokument. En kendelse afsagt af en domstol vedrørende notarialdokumenter kan gøres til genstand for en særskilt appel for appeldomstolen.

Kontaktoplysninger på distriktsdomstolene

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.