Arv

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Kompetent ret eller myndighed

Retsformanden for distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Adresser

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tlf.: 00352 8032 141

Ret med kompetence til at prøve afgørelser

Appelret på det civilretlige område (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Adresse

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Kompetent ret

Kassationsdomstolen (Cour de cassation)

Adresse

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 475981 369/373

Procedure

Appel af retlige spørgsmål (recours en cassation)

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Kompetente myndigheder

Alle notarer, der er medlemmer af notarkammeret (Chambre des Notaires) i Storhertugdømmet Luxembourg.

Oplysninger

www.notariat.lu

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Kompetent ret

Distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Adresse:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tlf.: 00352 8032 141

Procedure

Skriftlig procedure

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

/

Sidste opdatering: 24/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.