Arv

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Malta

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Det er 1. afdeling af den civile domstol, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel. Appeller af afgørelser om anmodninger indgives til appeldomstolen.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Oplysninger om genoptagelse af sagen findes i bestemmelserne i afsnit IV, tredje del, i Code of Organisation and Civil Procedure (den maltesiske lov om organisation og civilretssager) (kapitel 12 i Maltas lovsamling).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

De myndigheder, der har kompetence til at udstede et bevis i henhold til artikel 64, er afdelingen for frivillig retspleje under den civile domstol og notarer med bevilling i henhold til Notarial Profession and Notarial Archives Act (lov om notarerhvervet og notararkiver).

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Anfægtelse af en afgørelse skal indgives i form af en edsvoren anmodning til 1. afdeling af den civile domstol i henhold til Code of Organisation and Civil Procedure (den maltesiske lov om organisation og civilretssager) (kapitel 12 i Maltas lovsamling). Appeller af afgørelser fra 1. afdeling af den civile domstol skal indgives til appeldomstolen.

Sidste opdatering: 08/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.