Arv

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Nederlandene

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Den dommer (voorzieningenrechter), der behandler begæringer om anordning af foreløbige retsmidler ved distriktsretten (rechtbank).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appel vedrørende et retsspørgsmål (beroep in cassatie), der indbringes for højesteret (Hoge Raad). Højesteret prøver ikke sagens faktiske omstændigheder. Højesteret behandler sagen på grundlag af de faktiske omstændigheder, som blev fastslået under den første appelsag (i dette tilfælde af distriktsretten). Højesteret tager stilling til, om retten fortolkede og anvendte lovgivningen korrekt, og om den pågældende dom er tilstrækkeligt begrundet, og begrundelsen er forståelig. En sådan kassationsappel har til formål at fremme og sikre en ensartet retsanvendelse samt at udvikle lovgivningen og retsbeskyttelsen.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

En notar (notaris). Kontaktoplysninger om notarer med særlig ekspertise kan fås ved henvendelse til Den Kongelige Nederlandske Sammenslutning af Notarer (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie - KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tlf: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
Postboks 16020, 2500 BA Haag
Adresse for besøgende: Spui 184, 2511 BW Haag

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Den kompetente kantondommer (kantonrechter) ved distriktsretten. Proceduren indledes ved, at der indgives et appelskrift. Distriktsretten indkalder alle berørte parter. De berørte parter kan afgive et svarskrift, før sagen indledes, eller, med rettens tilladelse, mens sagen verserer. De kan også fremsætte deres anbringender mundtligt på retsmødet. Ved retsmødets afslutning fastsætter dommeren en dato for, hvornår der vil blive afsagt dom i sagen.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Nederlandene er der ingen myndighed som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 2.

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.