Arv

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

a) Regional domstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Appeldomstol – appellen indbringes via den regionale domstol, som har truffet den appellerede afgørelse.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

a) Højesteret – appellen indbringes via den appeldomstol, som har truffet den anfægtede afgørelse.

b) Adresse: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tlf.: +48 22 530 8000

c) Kassationsappel – appellen kan ikke anfægte de fastslåede faktiske omstændigheder eller bevisbedømmelsen.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

a) Distriktsdomstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notar

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

a)

– Hvis det europæiske arvebevis er udstedt af en distriktsdomstol, indgives klagen til den regionale domstol via distriktsdomstolen

– Hvis det europæiske arvebevis er udstedt af en notar, indgives klagen til den regionale domstol via notaren

b)

– Domstole:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notarer:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 21/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.