Arv

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

a) Regional domstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Appeldomstol – appellen indbringes via den regionale domstol, som har truffet den appellerede afgørelse.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

a) Højesteret – appellen indbringes via den appeldomstol, som har truffet den anfægtede afgørelse.

b) Adresse: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tlf.: +48 22 530 8000

c) Kassationsappel – appellen kan ikke anfægte de fastslåede faktiske omstændigheder eller bevisbedømmelsen.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

a) Distriktsdomstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notar

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

a)

– Hvis det europæiske arvebevis er udstedt af en distriktsdomstol, indgives klagen til den regionale domstol via distriktsdomstolen

– Hvis det europæiske arvebevis er udstedt af en notar, indgives klagen til den regionale domstol via notaren

b)

– Domstole:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notarer:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 21/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.