Arv

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I henhold til artikel 45, stk.1, er de domstole, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, de lokale afdelinger (Juízos Locais Cíveis) af domstolene i første instans (Tribunal de Comarca, 1ª Instância), specifikt afdelingerne med generel kompetence (Juízos de Competência Genérica).

I henhold til artikel 50, stk. 2, behandles appeller af disse afgørelser af appeldomstolene (Tribunais da Relação).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

For så vidt angår artikel 51 kan afgørelser i appelsager kun anfægtes ved appel af retlige spørgsmål (Recurso de revista) til højesteret (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

De myndigheder, der har beføjelse til at udstede et europæisk arvebevis, er justitssekretærer (Conservadores), der har kompetence inden for området ukomplicerede arvesager, jf. artikel 210A til 210R i lov om civilregistret (Código do Registo Civil), som senest ændret.

Fortegnelsen over justitskontorer (conservatórias) med kompetence til at udstede et europæisk arvebevis findes på: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

For så vidt angår artikel 72 behandles appeller af afgørelser truffet af justitssekretæren af den lokale afdeling af retten i første instans i det relevante justitskontors retskreds, specifikt afdelingen med generel kompetence.

Inden 15 dage efter meddelelsen af afgørelsen skal ansøgeren indgive en skriftlig begrundelse for appellen til justitskontoret, stilet til rettens dommer og bilagt de dokumenter, han eller hun ønsker at påberåbe sig (artikel 286 og 288 i lov om civilregistret (Código do Registo Civil), som senest ændret

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

For så vidt angår artikel 3, stk. 2, har notarer, ud over domstolene, også kompetence i arvesager og til at udføre retlige funktioner.

I henhold til de nye juridiske rammer for skifteretssager, godkendt ved lov nr. 23/2013 af 5. marts 2013 i sin nugældende affattelse og ikraftsat med bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august 2013 i sin nugældende affattelse, har notarer beføjelse til at udfærdige alle dokumenter og vilkår for skifteretssager og til at udstede arvebeviser til de arveberettigede efter et dødsfald, dog med undtagelse af sager, hvor parterne henvises til de sædvanlige retlige kanaler.

Sidste opdatering: 13/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.