Arv

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I Rumænien hører anmodninger om anerkendelse og anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel (exequatur), under domstolenes kompetence (retsplejelovens artikel 95, stk. 1, og 1098). I Rumænien hører appeller af afgørelser vedrørende anerkendelse og afgørelser om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel (exequatur), under appeldomstolenes kompetence (retsplejelovens artikel 96, stk. 2, i lov nr. 134/2010).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Tredjeinstansappeller behandles af kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (retsplejelovens artikel 97, stk. 1).

Kassationsdomstolens adresse er: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (postnr.: 020934).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Notar (Notarul public) eller domstol.

Artikel Ie i lov nr. 206/2016 om supplering af regeringens hasteanordning nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af visse fællesskabsforordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, samt om ændring og supplering af lov om offentlige notarer og notarvirksomhed nr. 36/1995 fastsætter følgende:

"Et europæisk arvebevis udstedes efter bestemmelserne i kapitel VI i forordning nr. 650/2012 efter anmodning fra enhver person, jf. forordningens artikel 63, stk. 1, af den notar, der har udstedt det, eller fra de arkiver, som arvebeviset opbevares i. Hvis arkiverne tilhørende den notar, der har udstedt arvebeviset efter rumænsk ret, opbevares af notarkammeret, udstedes det europæiske arvebevis af den notar, der er udpeget hertil af formanden for kammeret" (artikel 3, stk. 1, i lov nr. 206/2016).

Navne og kontaktoplysninger for notarkontorerne findes på webstedet for den rumænske nationale notarsammenslutning (Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Hvis status som arving, arven og/eller arvingernes arverettigheder og -forpligtelser er fastlagt ved en retsafgørelse, udstedes det europæiske arvebevis af den ret, der har truffet afgørelsen.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appeller indgivet i medfør af artikel 72 i forordning nr. 650/2012 behandles af den ret, der har udstedt, berigtiget, ændret eller tilbagekaldt det europæiske arvebevis eller suspenderet dets retsvirkninger eller i givet fald den ret i første instans, i hvis retskreds den notar, som udstedte det europæiske arvebevis, har sit hjemsted. Afgørelsen kan kun appelleres én gang (artikel If, artikel 5, stk. 1, i lov nr. 206/2016).

Anmodninger om berigtigelse, ændring eller tilbagekaldelse af det europæiske arvebevis henhører under udstederens, dvs. notarens eller rettens, kompetence (artikel If, artikel 5, stk. 1, i lov nr. 206/2016).

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 16/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.