Arv

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

De myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 45, stk. 1, er distriktsdomstolene (okresné súdy).

I henhold til artikel 50, stk. 2, er det de regionale domstole (krajské súdy), der har kompetence til at behandle appeller af afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 45, stk. 1. Appellen indgives til den distriktsdomstol (okresný súd), hvis afgørelse appellen vedrører.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appelafgørelser i henhold til artikel 51 skal anfægtes ved en ekstraordinær appel (dovolanie). Ekstraordinære appeller (dovolanie) behandles af Den Slovakiske Republiks højesteret (Najvyšší súd Slovenskej republiky) og skal indgives til den distriktsdomstol (okresný súd), der har truffet afgørelsen i første instans. En ekstraordinær appel (dovolanie) vedrører ikke nødvendigvis kun retlige mangler i en appeldomstols afgørelse.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Myndigheder med kompetence til at udstede et bevis i henhold til artikel 64 er som følger:

  • En notar udpeget af retten (notár poverený súdom) – hvis bobehandlingen ikke er endeligt afsluttet og også efter arvesagsforløbets endelige afslutning.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appelprocedurer i henhold til artikel 72:

  • Senest 15 dage efter datoen for udstedelsen af det europæiske arvebevis skal appellen iværksættes ved den distriktsdomstol, som har udnævnt notaren som bobestyrer i arvesagen. Appeller har opsættende virkning. Appeller til prøvelse af afgørelser vedrørende det europæiske arvebevis behandles af distriktsdomstolene (okresné súdy).

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

– I Den Slovakiske Republik findes der ikke andre myndigheder og juridiske aktører i henhold til artikel 3, stk. 2.

Sidste opdatering: 09/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.