Arv

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Distriktsretterne (okrožna sodišča (pl.) okrožno sodišče (sing.)) har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1.

Der findes en liste over distriktsretter her.

Distriktsretterne har kompetence til at behandle klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2.

Der findes en liste over distriktsretter her.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

En part kan indgive en appel (pritožba) mod distriktsrettens afgørelse om en indsigelse mod en erklæring om eksigibilitet. En sådan appel skal indgives senest 30 dage efter forkyndelse af den afgørelse, der anfægtes. Appellen skal indgives til distriktsretten, som videresender den til Republikken Sloveniens højesteret (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Appellen forkyndes for modparten, som skal svare inden for 30 dage. Højesteret behandler appellen.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tlf.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det europæiske arvebevis udstedes af byretten (okrajno sodišče (sing.) okrajna sodišča (pl.)), som træffer afgørelse i skiftesager.

Der findes en liste over byretter i Slovenien her.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Alle, der har ret til at anmode om et europæisk arvebevis, kan indgive en appel mod følgende afgørelser: en retsafgørelse om en anmodning om et europæisk arvebevis, en afgørelse om berigtigelse af et europæisk arvebevis, en afgørelse om ændring af et europæisk arvebevis, en afgørelse om annullering af et europæisk arvebevis. Appellen skal indgives i skifteretssagen, dvs. til den ret, der afsagde afgørelsen vedrørende arv, senest 30 dage efter forkyndelsen af afgørelsen. Appellen har ikke opsættende virkning for afgørelsen.

Den ret, som appellen indgives til, kan kun ændre eller ophæve sin tidligere afgørelse ved at udstede en ny afgørelse. I så fald henviser den appellen til en landsret (višje sodišče (sing.) višja sodišča (pl.)).

Der findes en liste over landsretterne her.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Slovenien har retterne enekompetence i arvesager, hvilket betyder, at der ikke er andre myndigheder eller juridiske aktører, som anført i forordningens artikel 3, stk. 2, med kompetence i arvesager, som udøver en retslig funktion eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegation af beføjelser eller handler under en judiciel myndigheds kontrol.

Sidste opdatering: 06/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.