Arv

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Spanien

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Den myndighed, der har kompetence til at behandle en anmodning om fuldbyrdelse af en retsafgørelse, er førsteinstansretten (Juzgado de Primera Instancia) på det sted, hvor den part, der er genstand for anmodningen om anerkendelse eller fuldbyrdelse, har bopæl, eller på det sted, hvor retsafgørelsen skal have virkning.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Juridica Internacional en materia civil), regel 2.

Det er muligt at appellere retsafgørelser. Det er regionalretten (Audiencia Provincial), der har kompetence til at behandle appeller.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Juridica Internacional en materia civil), regel 5.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appelafgørelser kan i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov anfægtes ved en ekstraordinær appel støttet på tilsidesættelse af de processuelle regler (recurso extraordinario por infracción procesal) og en kassationsappel (recurso de casación) alt efter omstændighederne.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil), regel 5.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Arvebeviser udstedes af den kompetente judicielle myndighed eller notar alt efter omstændighederne.

A) Et europæisk arvebevis, som udstedes af en judiciel myndighed, udstedes ved en separat kendelse i henhold til artikel 67 i forordning (EU) nr. 650/2012 og på anmodning ved hjælp af den formular, der er omhandlet i samme forordnings artikel 65, stk. 2.

Den ret, der har kompetence til at udstede et europæisk arvebevis, er den samme som den, der behandler eller har behandlet selve arvesagen. Ansøgeren vil modtage en genpart af det udstedte arvebevis.

B) Den kompetente notar, der bekendtgør arven eller dele af den, eller vedkommendes retlige repræsentant eller i givet fald stedfortræder vil på anmodning og ved hjælp af den formular, der er omhandlet i artikel 67 i forordning (EU) nr. 650/2012, være ansvarlig for udstedelsen af det arvebevis, der er omhandlet i samme forordnings artikel 62.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil), regel 11 og 14.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

A) Proceduren for ændring eller tilbagekaldelse eller for ikkeanerkendelse af udstedelsen af et europæisk arvebevis, som udstedes af den judicielle myndighed, vedtages ved en separat kendelse og kan anfægtes ved at indgive en intern klage i første og sidste instans.

B) Hvis notaren nægter at berigtige, ændre, tilbagekalde eller udstede et europæisk arvebevis, kan der for førsteinstansretten på det sted, hvor den pågældende notar har forretningsadresse, indgives en klage, som vil blive behandlet ved mundtlig procedure i første og sidste instans.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil), regel 12, 13, 15 og 16.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Notarerne, når det drejer sig om fastlæggelse af legale arvinger, om procedurer for forelæggelse, autentificering, åbning og protokollering af forseglede, holografiske og mundtlige testamenter og om udfærdigelse af boopgørelser.

Artikel 55 og 56, artikel 57-65 og artikel 67-68 i notarloven (Ley del Notariado), som affattet i 11. afsluttende bestemmelse i lov nr. 15/2015 af 2. juli om frivillig retspleje (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.