Arv

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 45, stk. 1

- Distriktsdomstolen (tingsrätt)

Appeller af afgørelser i henhold til artikel 50, stk. 2

- En appel af en afgørelse i henhold til artikel 50, stk. 2, skal indgives til den domstol, der traf afgørelsen.

- Distriktsdomstolen (tingsrätt)

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

- appeldomstolen (hovrätt) og højesteret (Högsta domstolen)

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det svenske skattevæsen (Skatteverket)

171 94 Solna

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Procedure: Loven om domstolsanliggender (1996:242) (lagen om domstolsärenden) finder anvendelse på appelsager, medmindre andet er fastsat i forordningen om arv.

Navn: distriktsdomstol, appeldomstol og højesteret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

a) Det svenske skattevæsen

b) Bobestyreren (skiftesman)

c) Bobestyreren for testamentet (testamentsexekutor), hvis han eller hun fungerer som bobestyrer uden at være særligt udpeget dertil

c) Den særlige bobestyrer (särskild boutredningsman), hvis han eller hun fungerer som bobestyrer uden at være særligt udpeget dertil.

Sidste opdatering: 03/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.