Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark and Ireland.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Arv - Belgien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel: retten i første instans (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Appeller af afgørelser om sådanne anmodninger:

- En indsigelse (opposition/verzet) kan indbringes for retten i første instans

- En fuldstændig appel (appel/beroep) kan indbringes for appelretten (Cour d'appel/Hof van Beroep)

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Kassationsdomstolen (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) prøver retlige spørgsmål. Den prøver ikke sagens realitet. Der anvendes en særlig procedure, når en sag indbringes for kassationsdomstolen. En sag kan kun indbringes for kassationsdomstolen, når de ordinære appelprocedurer såsom indsigelser eller appeller er udtømt; kassationsdomstolen tager kun stilling til, om den anfægtede retsafgørelse eller kendelse er i modstrid med loven eller med gældende retsregler. Hvis dette er tilfældet, vil kassationsdomstolen ophæve den anfægtede afgørelse og henvise sagen til en anden domstol på samme niveau som den første. Denne domstol skal derefter realitetsbehandle sagen forfra.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Brussels

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Beviser i henhold til artikel 64 udstedes af notarer.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Familiedomstolen (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) blev oprettet ved lov af 13. juli 2013; det er en afdeling ved retten i første instans. Med henblik på at forenkle proceduren og mindske sagsomkostningerne fastsætter den nye lov, at sager generelt bør anlægges ved begæring (requête/verzoekschrift) til retten. I mange tilfælde kan sager imidlertid stadig anlægges ved indkaldelse (citation/dagvaarding) af den anden part, hvilket giver sagsøger mere kontrol over den dato, sagen rent faktisk indbringes for retten.

Sidste opdatering: 10/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Bulgarien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Anmodning om fuldbyrdelse af en retsafgørelse eller anden retsakt udstedt i en anden EU-medlemsstat indgives til den regionale ret, der har kompetence over skyldnerens permanente adresse eller hjemsted eller over fuldbyrdelsesstedet (retsplejelovens artikel 627, stk. 1, litra e).

Den ret, der har stedlig kompetence, kan findes ved hjælp af den tilgængelige søgemaskine.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appelbehandling af afgørelser, der er truffet af retten i første instans, varetages af Sofias appeldomstol (retsplejelovens artikel 627, stk. 6, litra e), første punktum).

Sofia appeldomstols afgørelse kan yderligere appelleres til kassationsdomstolen (retsplejelovens artikel 627, stk. 6, litra e), andet punktum).

National civilret vedrørende appelbehandling og appeller til en højere instans behandles i retsplejelovens kapitel 20 og 22.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Hvis den bulgarske domstol har international kompetence i henhold til artikel 4, 7, 10 og 11 i forordning (EU) nr. 650/2012, skal anmodning om udstedelse af et europæisk arvebevis indgives til den distriktsdomstol, der har kompetence over afdødes sidste permanente adresse, eller, hvis denne ikke foreligger, over hans eller hendes sidste adresse i Bulgarien. Hvis der ikke foreligger en adresse i Bulgarien, skal anmodningen indgives til Sofias distriktsdomstol (retsplejelovens artikel 627, stk. 1, litra f).

Den distriktsdomstol, der har stedlig kompetence, kan findes ved hjælp af den tilgængelige søgemaskine.

Ingen andre myndigheder har beføjelse til at udstede et europæisk arvebevis.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appeller vedrørende et europæisk arvebevis eller over afslag på udstedelse af et sådant kan indgives til den tilsvarende regionale ret inden en måned efter, at afgørelsen er blevet forkyndt. Hvis et udstedt europæisk arvebevis er ukorrekt, eller afslaget på at udstede et bevis er uberettiget, annullerer retten afgørelsen helt eller delvist og sender sagen tilbage til retten i første instans med bindende instruktioner. (Retsplejelovens artikel 627, stk. 3, litra f.)

Afgørelser vedrørende en anmodning om rettelse eller ændring eller tilbagekaldelse af et europæisk arvebevis kan appelleres til den tilsvarende regionale ret inden to uger efter, afgørelsen er blevet forkyndt. Hvis et udstedt europæisk arvebevis er ukorrekt, eller afslaget på at rette, ændre eller tilbagekalde et bevis er uberettiget, annullerer retten afgørelsen helt eller delvist og sender sagen tilbage til retten i første instans med bindende instruktioner (retsplejelovens artikel 627, stk. 1, litra g).

Suspension af gyldigheden af et europæisk arvebevis udstedt af distriktsdomstolen kan appelleres til den regionale ret inden en uge (retsplejelovens artikel 627, litra h).

Spørgsmål, der ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 650/2012 eller af bestemmelser specifikt etableret i henhold til retsplejeloven i forbindelse med proceduren for udstedelse af et europæisk arvebevis, er omfattet af de generelle bestemmelser for ikketvistige retssager (retsplejelovens kapitel 49).

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Bulgarien er det kun domstolene selv, der opfylder definitionen på »domstol eller ret« angivet i artikel 3, stk. 2.

Sidste opdatering: 27/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Tjekkiet

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I henhold til artikel 45, stk. 1, i forordningen behandles anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, af okresní soud [distriktsdomstolen] (i Prag, obvodní soud, i Brno, Městský soud).

Appeller af afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 50, stk. 2, i forordningen behandles af krajský soud [den regionale domstol] (i Prag, Městský soud). Appeller indgives til den domstol, hvis afgørelse appelleres.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Der kan kun gøres brug af følgende ekstraordinære appelprocedurer:

- žaloba pro zmatečnost [annullationssøgsmål]

-žaloba na obnovu řízení [genoptagelse af sager]

- dovolání [appelbehandling]

Alle de angivne ekstraordinære appelprocedurer skal indgives til den domstol, der afgjorde sagen i første instans.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Et europæisk arvebevis kan kun udstedes af en domstol. Hvis bobehandlingen allerede er i gang, udstedes beviset af den retligt udpegede repræsentant ved den domstol, der har ansvaret for bobehandlingen, i henhold til § 100, stk. 1, i lov nr. 292/2013 om særlige retsprocedurer.

Hvis et europæisk arvebevis skal berigtiges, ændres eller tilbagekaldes efter, at bobehandlingen er afsluttet, kan denne retlige handling ikke udføres af en retligt udpeget notar, da hans eller hendes kompetence er bortfaldet; han eller hun er ikke længere en repræsentant udpeget af retten.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Krajský soud [den regionale domstol] (i Prag, Městský soud) træffer afgørelser vedrørende appeller indgivet til en retligt udpeget notar eller til okresní soud [den distriktsdomstol], hvis afgørelse appelleres.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I henhold til § 100, stk. 1, i lov nr. 292/2013 om særlige retsprocedurer udføres handlinger af retten i første instans i bobehandlinger af en retligt udpeget og bemyndiget notar, medmindre andet er angivet.

Sidste opdatering: 14/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Tyskland

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

- Delstatsretten (Landgericht)

- Overdelstatsretten (Oberlandesgericht)

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appel for så vidt angår retlige spørgsmål (Rechtsbeschwerde)

- Forbundsdomstolen (Bundesgerichtshof)

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

  • Byretten (Amtsgericht)
  • I Baden-Württemberg dog: Amtsnotariat

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

- Overdelstatsretten (Oberlandesgericht)

Appellen (Beschwerde) skal iværksættes inden en måned efter, at afgørelsen er kommet til appellantens kundskab. Fristen forlænges til to måneder, hvis appellanten har sædvanligt ophold i udlandet. Appellen iværksættes skriftligt eller dikteres for retten, der herefter noterer indholdet i retsbogen, og den kan støttes på såvel retlige som faktiske omstændigheder. Retten sender af egen drift appelskriftet (ankestævningen) til Oberlandesgericht. Oberlandesgericht træffer selv afgørelse i sagen eller hjemviser den til fornyet behandling i underinstansen med angivelse af, hvordan sagen efter Oberlandesgerichts opfattelse skal afgøres.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Estland

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I Estland har byretterne kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, i forordningen. Der er fire byretterne i Estland: byretterne i Harju, Pärnu, Tartu og Viru. Kontaktoplysninger for byretterne findes på deres websted.

I Estland har distriktsdomstolene kompetence til at behandle appeller af afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 50, stk. 2, i forordningen. Der er to distriktsdomstole i Estland: distriktsdomstolene i Tallinn og Tartu. Kontaktoplysninger for distriktsdomstolene findes på deres websted.

Appeller til distriktsdomstolene indgives gennem den byret, hvis afgørelse anfægtes i appelsagen.

Som ret i anden instans prøver distriktsdomstolen i Tallinn retsafgørelser truffet ved byretterne i Harju og Pärnu. Som ret i anden instans prøver distriktsdomstolen i Tartu retsafgørelser truffet ved byretterne i Tartu og Viru.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Disse sager: En afgørelse fra en distriktsdomstol kan anfægtes ved at indgive en appel til højesteret. En appel af en afgørelse kan kun indgives, hvis distriktsdomstolen ved sagens afgørelse ukorrekt har anvendt en materiel bestemmelse eller groft har tilsidesat en procesretlig bestemmelse, og at dette kan have resulteret i en ukorrekt retsafgørelse.

Kontaktoplysninger findes på webstedet for højesteret.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

I Estland udstedes europæiske arvebeviser af notarer i overensstemmelse med artikel 64 i forordningen. Ajourførte kontaktoplysninger for alle notarer, der er udpeget i Estland, findes på webstedet for notarkammeret eller gennem Find en notar-funktionaliteten.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

I Estland hører disse sager under byretternes kompetence.

For at anfægte et europæisk arvebevis udstedt af en notar skal der indgives en begæring til den byret, i hvis retskreds den notar, der har udstedt det europæiske arvebevis, har kontor. Byretten vil træffe en retsafgørelse om begæringen.

En afgørelse truffet af en byret kan appelleres til en distriktsdomstol, og distriktsdomstolens afgørelse kan appelleres til højesteret.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Sådanne myndigheder findes ikke i Estland.

Sidste opdatering: 31/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Grækenland

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, er den afdeling af retten i første instans, der er beklædt med en enkelt dommer [Μονομελές Πρωτοδικείο], i det distrikt, hvor den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har bopæl; hvis han/hun ikke har nogen bopæl, så hans/hendes opholdssted; hvis han/hun ikke har noget opholdssted, så den afdeling af retten i første instans, der er beklædt med enkelt dommer, i landets hovedstad (retsplejelovens artikel 905, stk. 1).

Den ret, der har kompetence til at behandle appeller af afgørelser truffet i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, er den relevante afdeling af appeldomstolen, der er beklædt med en enkelt dommer [Μονομελές Εφετείο], som retten i første instans (beklædt med en enkelt dommer), der behandlede anmodningen, hører under.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Højesteret [Άρειος Πάγος] er den ret, hvor appelafgørelser, som der henvises til i artikel 51 (afdeling af appeldomstolen, der er beklædt med en enkelt dommer), kan anfægtes.

Retsafgørelser erklæres for eksigible af den afdeling af retten i første instans, der er beklædt med en enkelt dommer, i ex parte-sager (retsplejelovens artikel 740 til 781).

Appeller indgivet til den afdeling af appeldomstolen, der er beklædt med en enkelt dommer, til prøvelse af ovennævnte afgørelse af appeldomstolen, der er beklædt med en enkelt dommer [sic], gøres til genstand for kontradiktorisk behandling (retsplejelovens artikel 524).

Afgørelsen kan ophæves af de grunde, der er anført under retsplejelovens artikel 559.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Distriktsdomstolen [Ειρηνοδικείο] i det distrikt, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet; hvis han/hun ikke havde nogen bopæl, så hans/hendes opholdssted; hvis han/hun ikke havde noget opholdssted, så distriktsdomstolen i landets hovedstad (retsplejelovens artikel 30 og 810).

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

A. - Afgørelsen om tilvejebringelse af et arvebevis i henhold til artikel 72, stk. 1, i forordningen kan anfægtes ved indgivelse af en appel til afdelingen af retten i første instans, der beklædt med flere dommere [Πολυμελούς Πρωτοδικείου], i det distrikt, som distriktsdomstolen hører under (artikel 824, stk. 1, sammenholdt med retsplejelovens artikel 18).

B. Afgørelsen om tilbagekaldelse af beviset eller afgørelsen, som erklærer det ugyldigt, eller som ændrer eller tilbagekalder det kan, i henhold til artikel 71 og 73, stk. 1, litra a) i forordningen, kun anfægtes ved en tredjemandsindsigelse ved skifteretten, som er distriktsdomstolen [Ειρηνοδικείο] i det distrikt, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet; hvis han/hun ikke havde nogen bopæl, så hans/hendes opholdssted; hvis han/hun ikke havde noget opholdssted, så distriktsdomstolen i landets hovedstad (retsplejelovens artikel 823 og 824 sammenholdt med retsplejelovens artikel 1965).

Appelproceduren (under A ovenfor) beskrives i retsplejelovens artikel 495 til 500 og 511 til 537.

Tredjemandsindsigelse (under A ovenfor) beskrives i retsplejelovens artikel 583 til 590.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Notarer er juridiske aktører med kompetence i arvesager.

Notarer handler under en juridisk myndigheds kontrol (anklageren ved retten i første instans – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notarer er ulønnede embedsmænd, der har offentligretlig beføjelse til at udfærdige officielt bekræftede dokumenter, der har gyldighed som offentlige dokumenter med de deraf følgende fordele ved øget bevisværdi, endelig dato og eksigibilitet.

I forbindelse med udførelsen af deres forpligtelser beskytter notarerne ved retsanvendelsen samtidigt statens og parternes interesser, og som advokater med en lang akademisk uddannelse handler de upartisk, giver retssikkerhed til de involverede og forhindrer mulige retssager.

Disse egenskaber ved notarerne og ved de retsakter og dokumenter, som de udfærdiger, betyder, at notarerne spiller en aktiv og effektiv rolle i forebyggende ret og beskytter rettighederne for alle, der giver møde for dem.

Sidste opdatering: 11/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Spanien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Den myndighed, der har kompetence til at behandle en anmodning om fuldbyrdelse af en retsafgørelse, er førsteinstansretten (Juzgado de Primera Instancia) på det sted, hvor den part, der er genstand for anmodningen om anerkendelse eller fuldbyrdelse, har bopæl, eller på det sted, hvor retsafgørelsen skal have virkning.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Juridica Internacional en materia civil), regel 2.

Det er muligt at appellere retsafgørelser. Det er regionalretten (Audiencia Provincial), der har kompetence til at behandle appeller.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Juridica Internacional en materia civil), regel 5.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appelafgørelser kan i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov anfægtes ved en ekstraordinær appel støttet på tilsidesættelse af de processuelle regler (recurso extraordinario por infracción procesal) og en kassationsappel (recurso de casación) alt efter omstændighederne.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil), regel 5.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Arvebeviser udstedes af den kompetente judicielle myndighed eller notar alt efter omstændighederne.

A) Et europæisk arvebevis, som udstedes af en judiciel myndighed, udstedes ved en separat kendelse i henhold til artikel 67 i forordning (EU) nr. 650/2012 og på anmodning ved hjælp af den formular, der er omhandlet i samme forordnings artikel 65, stk. 2.

Den ret, der har kompetence til at udstede et europæisk arvebevis, er den samme som den, der behandler eller har behandlet selve arvesagen. Ansøgeren vil modtage en genpart af det udstedte arvebevis.

B) Den kompetente notar, der bekendtgør arven eller dele af den, eller vedkommendes retlige repræsentant eller i givet fald stedfortræder vil på anmodning og ved hjælp af den formular, der er omhandlet i artikel 67 i forordning (EU) nr. 650/2012, være ansvarlig for udstedelsen af det arvebevis, der er omhandlet i samme forordnings artikel 62.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil), regel 11 og 14.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

A) Proceduren for ændring eller tilbagekaldelse eller for ikkeanerkendelse af udstedelsen af et europæisk arvebevis, som udstedes af den judicielle myndighed, vedtages ved en separat kendelse og kan anfægtes ved at indgive en intern klage i første og sidste instans.

B) Hvis notaren nægter at berigtige, ændre, tilbagekalde eller udstede et europæisk arvebevis, kan der for førsteinstansretten på det sted, hvor den pågældende notar har forretningsadresse, indgives en klage, som vil blive behandlet ved mundtlig procedure i første og sidste instans.

26. afsluttende bestemmelse i lov nr. 1/2000 om borgerlig retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), som affattet i 2. afsluttende bestemmelse i lov nr. 29/2015 om internationalt samarbejde om civilretlige spørgsmål (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil), regel 12, 13, 15 og 16.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Notarerne, når det drejer sig om fastlæggelse af legale arvinger, om procedurer for forelæggelse, autentificering, åbning og protokollering af forseglede, holografiske og mundtlige testamenter og om udfærdigelse af boopgørelser.

Artikel 55 og 56, artikel 57-65 og artikel 67-68 i notarloven (Ley del Notariado), som affattet i 11. afsluttende bestemmelse i lov nr. 15/2015 af 2. juli om frivillig retspleje (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Sidste opdatering: 22/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Frankrig

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

De i artikel 45 omhandlede begæringer forelægges justitssekretæren ved Tribunal de grande instance (den civile retsplejelovs artikel 509-1, 509-2 og 509-3), når begæringen vedrører en retsafgørelse eller et retsforlig, og formanden for notarkammeret eller, hvis denne er fraværende eller forhindret, den pågældendes suppleant, når begæringen vedrører et attesteret dokument.

Den i artikel 50, stk. 2, omhandlede appel indgives til præsidenten for Tribunal de grande instance (den civile retsplejelovs artikel 509-9).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

For at anfægte en retsafgørelse, der er afsagt i sidste instans af præsidenten for Tribunal de grande instance, er det nødvendigt at indgive en kassationsbegæring.

Der er mange forskellige begrundelser for at indgive en kassationsbegæring (overtrædelse af loven, overtrædelse af beføjelser, rettens manglede kompetence, mangelfuldt retsgrundlag, mangelfuld begrundelse, modstridende afgørelser m.m.), men de har det til fælles, at kassationsretten (Cour de cassation) kun foretager en vurdering af anvendelsen af loven. Kassationsretten kontrollerer således, at ingen love er overtrådt, eller at ingen retsregler er tilsidesat i den afgørelse, den behandler, men den udtaler sig ikke om de faktiske omstændigheder.

La Cour de cassation

5 quai de l'horloge

75055 PARIS

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det europæiske arvebevis udstedes af en notar.

Notarerne i Frankrig er organiseret i notarrådet (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 PARIS

Kontakt: Link åbner i nyt vinduehttp://www.notaires.fr/fr

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

En appel som omhandlet i artikel 72 kan indbringes for præsidenten for Tribunal de grande instance i den retskreds, hvor notarens kontor er beliggende (den civile retsplejelovs artikel 1381-4).

Appellen skal indgives inden femten dag fra overdragelsen eller forkyndelsen af den bekræftede kopi af det europæiske arvebevis eller fra modtagelsen af afgørelsen om det europæiske arvebevis.

Præsidenten for Tribunal de grande instance træffer afgørelse i sidste instans på begæring. Appellanten, den notar, der har udfærdiget dokumentet, og eventuelt den person, der har begæret et europæisk arvebevis, hvis vedkommende ikke er appellant, høres eller indkaldes. Notaren underrettes om afgørelsen.

Når domstolens præsident træffer afgørelse om udfærdigelse, berigtigelse eller ændring af arvebeviset, kan den pågældende enten selv træffe foranstaltning hertil eller opfordre notaren til at gøre det.

Hvis domstolens præsident beslutter at tilbagekalde det europæiske arvebevis eller suspendere virkningerne af det, informerer notaren straks alle, som fik udleveret en attesteret kopi heraf. Der kan ikke udleveres kopier af arvebeviset i det tidsrum, dets virkninger er suspenderet.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 07/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Kroatien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Navne og kontaktoplysninger på de kompetente byretter kan findes i domstolsdatabasen på den Europæiske e-justiceportal.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appel af afgørelser truffet af en førsteinstansret (eller af en notar) skal iværksættes inden 15 dage efter, at afgørelsen blev forkyndt.

Førsteinstansretten kan på grundlag af appellen af egen drift ændre den anfægtede afgørelse, idet den træffer en ny. Hvis den ikke ændrer sin afgørelse, oversender den appellen til andeninstansretten (som endda kan antage den til realitetsbehandling, selv om appelfristen måtte være udløbet, forudsat at dette ikke krænker modpartens rettigheder).

Det bemærkes, at enhver person, der har en retlig interesse i sagen, ved at anlægge et civilt søgsmål kan forsøge at opnå en berigtigelse af de punkter, som de finder er fejlbehæftede i arveafgørelsen, medmindre denne person er bundet ved arveafgørelsens endelige karakter (jf. artikel 232 i arveloven).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det fremgår af arveloven, at det er byretterne og notarerne i deres egenskab af rettens befuldmægtigede, der er kompetente til at udstede europæiske arvebeviser.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

I medfør af artikel 7 i den lov, hvorved forordning (EU) nr. 650/2012 blev gennemført i kroatisk ret, kan der gøres indsigelse mod et europæisk arvebevis (herefter "arvebevis" eller "bevis"), som er udstedt af en offentlig notar. Byretten tager stilling til indsigelsen. Der er ligeledes adgang til at iværksætte en appel af en afgørelse, der er truffet af byretten, herunder afgørelser om, at der skal/ikke skal udstedes et arvebevis. Appellen behandles af en distriktsdomstol.

Et arvebevis kan berigtiges, ændres eller trækkes tilbage at den byret, eller den notar, der udstedte beviset, enten af egen drift eller efter anmodning fra enhver, der har en retlig interesse heri. I medfør af artikel 9 i den lov, hvorved forordning (EU) nr. 650/2012 blev gennemført i kroatisk ret, kan der gøres indsigelse mod en notars afgørelse om at berigtige eller ændre et arvebevis eller om at trække det tilbage. Der er ligeledes adgang til at iværksætte en appel af byrettens afgørelse om at berigtige eller ændre et arvebevis eller om at trække det tilbage. Appellen behandles af en distriktsdomstol.

En anmodning om suspension af retsvirkningerne af et arvebevis som omhandlet i artikel 73, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 650/2012, behandles af den byret eller den notar, for hvilken sagen om ændring eller tilbagekaldelse verserer. Der kan rejses indsigelse mod en notars afgørelse om at suspendere retsvirkningerne af et arvebevis, og en sådan indsigelse behandles af byretten. En appel kan iværksættes til prøvelse af en afgørelse truffet af byretten, hvorved arvebevisets retsvirkninger suspenderes, og en sådan appel behandles af distriktsretten.

I de ovennævnte tilfælde finder de processuelle regler i arveloven tilsvarende anvendelse på afgørelse af indsigelser mod notarens afgørelser og på appeller til prøvelse af byrettens afgørelser.

Det fremgår af arveloven, at en indsigelse, der rejses mod en afgørelse, der er truffet af en offentlig notar i en arvesag i dennes egenskab af rettens befuldmægtigede, skal fremsættes inden otte dage efter, at afgørelsen blev forkyndt for parterne. Indsigelsen skal indgives til notaren, som er forpligtet til uden ugrundet ophold at overbringe den til den kompetente byret bilagt sagens akter. Byretten er beklædt med en enkelt dommer, når den træffer afgørelse i sagen. For sent indkomne, ufuldstændige eller ubegrundede indsigelser vil blive afvist af retten. Når retten behandler en indsigelse mod en afgørelse, der er truffet af en notar, kan den stadfæste afgørelsen helt eller delvist, eller ophæve den. Retten tager selv stilling til, hvilken del af afgørelsen, der skal stadfæstes, og hvilken der skal ophæves. En retsafgørelse, hvorved en notarafgørelse helt eller delvist ophæves, kan ikke gøres til genstand for en individuel appel.

Arveloven åbner mulighed for appel af afgørelser, der træffes af førsteinstansretterne. Appelskriftet skal indgives til førsteinstansretten inden 15 dage efter, at den anfægtede afgørelse blev forkyndt. Hvis appellen er iværksat rettidigt, kan retten af egen drift ændre den anfægtede afgørelse ved at træffe en ny afgørelse, forudsat at dette ikke krænker modpartens rettigheder. Hvis førsteinstansretten ikke ændrer sin afgørelse, oversender den appelskriftet til andeninstansretten, uanset om appelfristen er overholdt. Som hovedregel antager andeninstansretten kun appelsager til realitetsbehandling, hvis de er iværksat rettidigt. Den kan imidlertid også behandle appelsager, der er iværksat for sent, såfremt dette ikke krænker modpartens rettigheder.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Kroatien er det udover de kompetente byretter kun offentlige notarer notarius publicusPDF(194 Kb)hr, der er kvalificerede som en judiciel myndighed med kompetence i arvesager, og som udøver en retslig funktion eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegation af beføjelser eller under en judiciel myndigheds kontrol, jf. artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis.

Sidste opdatering: 31/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Italien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Appelretten (corte d'appello)

Kontaktoplysninger for alle appelretter findes på denne adresse: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klik på RICERCA, og vælg derefter "Corte d'Appello" i filteret under TIPO UFFICIO (ignorer de andre felter).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Kassationsretten (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italien

Tlf. (+39) 06 68831

Fax (+39) 06 6883423

Websted http://www.cortedicassazione.it/

Lokal ferie: 29. juni

I Italien er proceduren en appel vedrørende et retligt spørgsmål (ricorso per cassazione).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Notarer

Kontaktoplysninger for notarer (notai) findes på denne adresse: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

En "appel" (reclamo) i henhold til den civile retsplejelovs § 739.

a)

Den almindelige domstol (tribunale) på notarens bopæl med deltagelse af tre dommere (in composizione collegiale).

b)

Kontaktoplysninger for alle almindelige domstole (tribunali) findes på denne adresse: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klik på RICERCA, og vælg derefter "Tribunale" i filteret under TIPO UFFICIO (ignorer de andre felter).

c)

En appel i henhold til den civile retsplejelovs § 739 indgives ved anmodning til den almindelige domstol, som i hastesager træffer afgørelser ved et lukket retsmøde (in camera di consiglio). Appellen skal indgives inden for en ufravigelig frist på ti dage regnet fra det tidspunkt, hvor den udstedende myndigheds afgørelse blev meddelt (comunicazione) den pågældende eller forkyndt (notificazione) for de pågældende, såfremt der er flere parter i sagen

Sidste opdatering: 24/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Cypern

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

De kompetente retter er distriktsretterne.

  • District Court of Nicosia

Adresse: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tlf.: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

Email: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • District Court of Limassol

Adresse: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tlf.: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

Email: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • District Court of Larnaca

Adresse: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Tlf.: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

Email: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • District Court of Paphos

Adresse: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tlf.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

Email: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • District Court of Famagusta

Adresse: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tlf.: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Efter cypriotisk lovgivning er der ikke mulighed for at anfægte den afgørelse, som højesteret (Anótato Dikastírio) træffer i en sådan appelsag.

Hvis en erklæring om, at en afgørelse er eksigibel, anfægtes i form af en begæring om en forretskendelse (pronomiakó éntalma), der behandles af en dommer i højesteret, kan en appel (éfesi) imidlertid indbringes til prøvelse af dommerens afgørelse i lighed med det, der gælder i civile sager.

Hvis der nedlægges påstand om, at der har fundet en krænkelse af menneskerettighederne sted, kan den forurettede under alle omstændigheder indbringe en sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Den myndighed, der kan udstede et europæisk arvebevis, er den stedligt kompetente disktriktsret (Eparchiakó Dikastírio) som nævnt ovenfor i forbindelse med en anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Den form for prøvelse, der kan foretages af en afgørelse, der træffes af den udstedende myndighed, dvs. disktriktsretten, vedrørende udstedelse af et arvebevis, er en appel (éfesi) til højesteret i overensstemmelse med reglerne i den civile retsplejelov (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Højesteret kan undtagelsesvis give tilladelse til, at der indgives en begæring om forretskendelse, i hvilket tilfælde det samme gælder som ovenfor beskrevet.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Den eneste myndighed, der udøver en retslig funktion eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegation af beføjelser eller handler under en myndigheds kontrol, er justitssekretæren (protokollitís) ved hver distriktsret, jf. § 13 i bobestyrelseslovens kapitel 189, men betingelserne for at udøve en sådan kompetence i forordningens artikel 3, stk. 2, er ikke opfyldt, hvorfor justitssekretæren ikke er en "ret" i forordningens forstand.

Når der henses til betydningen af begrebet "afgørelse" i forordningens artikel 3, stk. 1, litra g), er den eneste kompetence, som justitssekretæren har, der opfylder alle betingelserne i forordningens artikel 3, stk. 2, den kompetence, som han har til at fastsætte omkostningerne ved de anmodninger og procedurer, der normalt er knyttet til arvesager. Når han udøver denne kompetence falder justitssekretæren således ind under begrebet "ret" i forordningens forstand.

Sidste opdatering: 16/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Letland

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

En afgørelse, der er truffet af en udenlandsk domstol, og som er eksigibel i det pågældende land, bliver eksigibel i Letland, når den er blevet anerkendt i Letland efter den gældende procedure.

Medmindre andet er fastsat i de relevante konventioner og forordninger, er den fremgangsmåde, der skal anvendes, når en retsafgørelse som omhandlet i forordning (EU) nr. 650/2012 skal erklæres for eksigibel, fastsat i kapitel 77 i den civile retsplejelov (Civilprocesa likums), der vedrører anerkendelse af fremmede retters afgørelser. Den domstol, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i overensstemmelse med forordningens artikel 45, stk. 1, er distriktsretten eller byretten (rajona (pilsētas) tiesa) på det sted, hvor afgørelsen skal fuldbyrdes, eller det sted, hvor sagsøgte har officiel bopæl, eller såfremt en et sådant sted ikke findes, sagsøgtes aktuelle opholdssted eller kontor.

Distrikts- eller byrettens afgørelse, hvorved en udenlandsk retsafgørelse anerkendes eller ikke anerkendes, kan anfægtes ved iværksættelse af en accessorisk appel (blakus sūdzība) for regionalretten (apgabaltiesa), og regionalrettes afgørelse kan anfægtes ved iværksættelse af en accessorisk appel for højesteret (Augstākā tiesa).

En oversigt over distrikts- og byretter kan tilgås her: Link åbner i nyt vindueDen lettiske domstolsportal

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Distrikts- eller byrettens afgørelse, hvorved en udenlandsk retsafgørelse anerkendes eller ikke anerkendes, kan anfægtes ved iværksættelse af en accessorisk appel for regionalretten, og regionalrettes afgørelse kan anfægtes ved iværksættelse af en accessorisk appel for højesteret.

En af sagens parter, hvis officielle bopæl er i Letland, eller såfremt en sådan ikke foreligger, hvis aktuelle opholdssted eller kontor er i Letland, kan iværksætte en accessorisk appel inden 30 dage efter modtagelse af en kopi af afgørelsen. En af sagens parter, hvis officielle bopæl, opholdssted eller kontor ikke er i Letland, kan iværksætte en accessorisk appel inden 60 dage efter modtagelse af en kopi af afgørelsen.

En opregning af de lettiske domstole kan tilgås her: Link åbner i nyt vindueDen lettiske domstolsportal

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Under forudsætning af, at Letland har kompetence i en grænseoverskridende arvesag i henhold til artikel 4, 7, 10 og 11 i Link åbner i nyt vindueforordning (EU) nr. 650/2012, kan enhver autoriseret notar (zvērināts notārs) udstede et europæisk arvebevis.

En liste over autoriserede notarer kan tilgås her: Link åbner i nyt vindueNotarsammenslutningens hjemmeside

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Den notar, der udfærdigede det europæiske arvebevis, kan efter anmodning fra den berørte berigtige, ændre eller tilbagekalde beviset i overensstemmelse med artikel 71 i Link åbner i nyt vindueforordning (EU) Nr. 650/2012, og han kan ligeledes suspendere bevisets retsvirkninger i overensstemmelse med forordningens artikel 73.

I dette øjemed udfærdiger notaren et notardokument (notariāls akts), hvorved beviset berigtiges, ændres, tilbagekaldes eller suspenderes, og underretter straks de personer, til hvem der er udstedt bekræftede genparter eller udskrifter af beviset.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I medfør af artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 650/2012 og § 324, stk. 1, i loven om notarvirksomhed (Notariāta likums) vil en notar i grænseoverskridende arvesager anvende reglerne i notarloven, medmindre andet fremgår af EU-retlige regler, der er umiddelbart anvendelige i Letland.

En begæring om dødsboskifte (mantošanas iesniegums) indgives til en notar, der driver virksomhed indenfor det område, der er angivet i notarlovens § 252. Såfremt afdødes sidste bopæl er ukendt, eller det ikke vides, hvor boet eller hovedparten heraf befinder sig, kan begæringen dog indgives til en hvilken som helst autoriseret notar.

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, indgives til distrikts- eller byretten.

En liste over autoriserede notarer kan tilgås her: Link åbner i nyt vindueNotarsammenslutningens hjemmeside.

Sidste opdatering: 16/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Litauen

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appeldomstol)

Adresse: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Litauen

Tlf.: (+370 70) 663 685

Fax: (+370 70) 663 060

E-mail: Link åbner i nyt vindueapeliacinis@apeliacinis.lt, Link åbner i nyt vindueapeliacinis@teismas.lt

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauens øverste domstol)

Adresse: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Litauen
Tlf.: (+370 5) 2 616 466
Fax: (+370 5) 2 616 813
E-mail: Link åbner i nyt vinduelat@teismas.lt

En kassationsappel kan indbringes for kassationsdomstolen i henhold til de nationale procedureregler. Den litauiske civile retsplejelov tillader kun kassation i følgende tilfælde: 1) I tilfælde af overtrædelse af materielle eller processuelle regler, der er af fundamental betydning for den ensartede fortolkning og anvendelse af loven, hvis denne overtrædelse kan medføre en ulovlig afgørelse (kendelse). 2) Hvis retten i den anfægtede afgørelse (kendelse) har afveget fra retspraksis for Litauens øverste domstol. 3) Hvis retspraksis for Litauens øverste domstol vedrørende det omhandlede retsspørgsmål er ikke ensartet. Kassationsdomstolen behandler udelukkende de anfægtede afgørelser og/eller kendelser i forhold til anvendelsen af loven inden for appelprocedurens begrænsninger.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Attesten udstedes af en notar på det sted, hvor arvesagen er indledt. Notarers stedlige kompetence i arvesager fastlægges af Litauens justitsminister.

En regelmæssigt ajourført liste over notarer og nyttige oplysninger om deres kontaktoplysninger og stedlige kompetence i arvesager findes på: Link åbner i nyt vinduehttps://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

En appel kan indgives til distriktsdomstolen (apylinkės teismas) på det sted, hvor notaren har hjemsted.

Ifølge bestemmelserne i den litauiske lov om notarer (Lietuvos Respublikos notariato įstatymas) kan enhver interesseret part, der mener, at et notarialdokument er ulovligt, eller at et afslag på at udfærdige et notarialdokument er ulovligt, indgive en appel til retten på det sted, hvor notaren har hjemsted. I overensstemmelse med den litauiske civile retsplejelov er fraværet af en sådan appel ikke til hinder for, at der anlægges sag ved domstolene med henblik på at opnå erstatning for den skade, der følger af notarens fejlbehæftede dokumenter. Klager over et notarialdokument kan indbringes inden for en frist på 20 dage regnet fra den dato, hvor sagsøgeren fik kendskab til eller burde have fået kendskab til udfærdigelsen af eller afslaget på at udfærdige det anfægtede dokument, og under alle omstændigheder senest 90 dage efter udfærdigelsen af det anfægtede dokument. Tvister vedrørende notarialdokumenter bilægges ved kendelse. Gives der medhold, annullerer domstolen det anfægtede notarialdokument eller pålægger notaren at udfærdige et notarialdokument. En kendelse afsagt af en domstol vedrørende notarialdokumenter kan gøres til genstand for en særskilt appel for appeldomstolen.

Link åbner i nyt vindueKontaktoplysninger på distriktsdomstolene

Sidste opdatering: 15/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Luxembourg

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Kompetent ret eller myndighed

Retsformanden for distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Adresser

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tlf.: 00352 8032 141

Ret med kompetence til at prøve afgørelser

Appelret på det civilretlige område (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Adresse

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Kompetent ret

Kassationsdomstolen (Cour de cassation)

Adresse

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 475981 369/373

Procedure

Appel af retlige spørgsmål (recours en cassation)

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Kompetente myndigheder

Alle notarer, der er medlemmer af notarkammeret (Chambre des Notaires) i Storhertugdømmet Luxembourg.

Oplysninger

Link åbner i nyt vinduewww.notariat.lu

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Kompetent ret

Distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Adresse:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tlf.: 00352 8032 141

Procedure

Skriftlig procedure

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

/

Sidste opdatering: 03/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Ungarn

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Distriktsretten, der har sæde hos regionalretten. I Budapest er det Budas centrale distriktsret. Appelsager behandles af regionalretterne, eller, i Budapest, af regionalretten for hovedstadsregionen Budapest (navn og adresse på retterne).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Begæringer om fornyet prøvelse behandles af Curia i Ungarn inden for rammerne af en appelsag.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

De myndigheder, der er kompetente til at udstede beviset, er:

-           de retter, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, dvs. distriktsretterne

-      andre myndigheder, der er kompetente med hensyn til behandling af arvesager, er notarerne

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appelsager behandles af regionalretterne eller, i Budapest, af regionalretten for hovedstadsregionen (navn og adresse på retterne).

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Ungarn henregnes notarerne til "andre myndigheder og juridiske aktører".

Sidste opdatering: 24/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Malta

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Det er 1. afdeling af den civile domstol, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel. Appeller af afgørelser om anmodninger indgives til appeldomstolen.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Oplysninger om genoptagelse af sagen findes i bestemmelserne i afsnit IV, tredje del, i Code of Organisation and Civil Procedure (den maltesiske lov om organisation og civilretssager) (kapitel 12 i Maltas lovsamling).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

De myndigheder, der har kompetence til at udstede et bevis i henhold til artikel 64, er afdelingen for frivillig retspleje under den civile domstol og notarer med bevilling i henhold til Notarial Profession and Notarial Archives Act (lov om notarerhvervet og notararkiver).

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Anfægtelse af en afgørelse skal indgives i form af en edsvoren anmodning til 1. afdeling af den civile domstol i henhold til Code of Organisation and Civil Procedure (den maltesiske lov om organisation og civilretssager) (kapitel 12 i Maltas lovsamling). Appeller af afgørelser fra 1. afdeling af den civile domstol skal indgives til appeldomstolen.

Sidste opdatering: 29/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Nederlandene

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Den dommer (voorzieningenrechter), der behandler begæringer om anordning af foreløbige retsmidler ved distriktsretten (rechtbank).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appel vedrørende et retsspørgsmål (beroep in cassatie), der indbringes for højesteret (Hoge Raad). Højesteret prøver ikke sagens faktiske omstændigheder. Højesteret behandler sagen på grundlag af de faktiske omstændigheder, som blev fastslået under den første appelsag (i dette tilfælde af distriktsretten). Højesteret tager stilling til, om retten fortolkede og anvendte lovgivningen korrekt, og om den pågældende dom er tilstrækkeligt begrundet, og begrundelsen er forståelig. En sådan kassationsappel har til formål at fremme og sikre en ensartet retsanvendelse samt at udvikle lovgivningen og retsbeskyttelsen.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

En notar (notaris). Kontaktoplysninger om notarer med særlig ekspertise kan fås ved henvendelse til Den Kongelige Nederlandske Sammenslutning af Notarer (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie - KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tlf: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
Postboks 16020, 2500 BA Haag
Adresse for besøgende: Spui 184, 2511 BW Haag

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Den kompetente kantondommer (kantonrechter) ved distriktsretten. Proceduren indledes ved, at der indgives et appelskrift. Distriktsretten indkalder alle berørte parter. De berørte parter kan afgive et svarskrift, før sagen indledes, eller, med rettens tilladelse, mens sagen verserer. De kan også fremsætte deres anbringender mundtligt på retsmødet. Ved retsmødets afslutning fastsætter dommeren en dato for, hvornår der vil blive afsagt dom i sagen.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Nederlandene er der ingen myndighed som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 2.

Sidste opdatering: 21/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Østrig

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Det er byretterne (Bezirksgerichte), der har kompetence til at behandle anmodninger, der fremsættes efter artikel 45, stk. 1.

Retsmidler til prøvelse af afgørelser vedrørende sådanne anmodninger, jf. artikel 50, stk. 2, er landsretten (Landesgericht). Appelskriftet indgives til den byret, der traf afgørelsen.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appel (Revisionsrekurs) (det er kun retlige spørgsmål, der kan prøves ved hjælp af dette retsmiddel), der indgives til højesteret (Oberster Gerichtshof) via den byret, der traf den anfægtede afgørelse i første instans.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det europæiske arvebevis udstedes af byretten, nærmere betegnet af ekspeditionssekretæren, (Gerichtskommissär), der fungerer som rettens notar.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Byretten behandler indsigelser om, at det af ekspeditionssekretæren udstedte arvebevis er fejlbehæftet. Byrettens afgørelse kan inden 14 dage regnet fra meddelelsen af afgørelsen indbringes for landsretten via den byret, der traf afgørelsen.

Er ekspeditionssekretæren i tvivl om, hvorvidt et arvebevis kan udstedes med det ønskede indhold, forelægger vedkommende spørgsmålet for retten, som tager stilling til, om han eller hun skal udstede beviset.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Østrig er der ingen andre myndigheder eller juridiske aktører som omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Sidste opdatering: 25/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Polen

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

a) Regional domstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Appeldomstol – appellen indbringes via den regionale domstol, som har truffet den appellerede afgørelse.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

a) Højesteret – appellen indbringes via den appeldomstol, som har truffet den anfægtede afgørelse.

b) Adresse: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tlf.: +48 22 530 8000

c) Kassationsappel – appellen kan ikke anfægte de fastslåede faktiske omstændigheder eller bevisbedømmelsen.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

a) Distriktsdomstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notar

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

a)

– Hvis det europæiske arvebevis er udstedt af en distriktsdomstol, indgives klagen til den regionale domstol via distriktsdomstolen

– Hvis det europæiske arvebevis er udstedt af en notar, indgives klagen til den regionale domstol via notaren

b)

– Domstole:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notarer:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 14/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Portugal

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I henhold til artikel 45, stk.1, er de domstole, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, de lokale afdelinger (Juízos Locais Cíveis) af domstolene i første instans (Tribunal de Comarca, 1ª Instância), specifikt afdelingerne med generel kompetence (Juízos de Competência Genérica).

I henhold til artikel 50, stk. 2, behandles appeller af disse afgørelser af appeldomstolene (Tribunais da Relação).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

For så vidt angår artikel 51 kan afgørelser i appelsager kun anfægtes ved appel af retlige spørgsmål (Recurso de revista) til højesteret (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

De myndigheder, der har beføjelse til at udstede et europæisk arvebevis, er justitssekretærer (Conservadores), der har kompetence inden for området ukomplicerede arvesager, jf. artikel 210A til 210R i lov om civilregistret (Código do Registo Civil), som senest ændret.

Fortegnelsen over justitskontorer (conservatórias) med kompetence til at udstede et europæisk arvebevis findes på: Link åbner i nyt vinduehttp://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

For så vidt angår artikel 72 behandles appeller af afgørelser truffet af justitssekretæren af den lokale afdeling af retten i første instans i det relevante justitskontors retskreds, specifikt afdelingen med generel kompetence.

Inden 15 dage efter meddelelsen af afgørelsen skal ansøgeren indgive en skriftlig begrundelse for appellen til justitskontoret, stilet til rettens dommer og bilagt de dokumenter, han eller hun ønsker at påberåbe sig (artikel 286 og 288 i lov om civilregistret (Código do Registo Civil), som senest ændret

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

For så vidt angår artikel 3, stk. 2, har notarer, ud over domstolene, også kompetence i arvesager og til at udføre retlige funktioner.

I henhold til de nye juridiske rammer for skifteretssager, godkendt ved lov nr. 23/2013 af 5. marts 2013 i sin nugældende affattelse og ikraftsat med bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august 2013 i sin nugældende affattelse, har notarer beføjelse til at udfærdige alle dokumenter og vilkår for skifteretssager og til at udstede arvebeviser til de arveberettigede efter et dødsfald, dog med undtagelse af sager, hvor parterne henvises til de sædvanlige retlige kanaler.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Rumænien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I Rumænien hører anmodninger om anerkendelse og anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel (exequatur), under domstolenes kompetence (retsplejelovens artikel 95, stk. 1, og 1098). I Rumænien hører appeller af afgørelser vedrørende anerkendelse og afgørelser om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel (exequatur), under appeldomstolenes kompetence (retsplejelovens artikel 96, stk. 2, i lov nr. 134/2010).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Tredjeinstansappeller behandles af kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (retsplejelovens artikel 97, stk. 1).

Kassationsdomstolens adresse er: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (postnr.: 020934).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Notar (Notarul public) eller domstol.

Artikel Ie i lov nr. 206/2016 om supplering af regeringens hasteanordning nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af visse fællesskabsforordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, samt om ændring og supplering af lov om offentlige notarer og notarvirksomhed nr. 36/1995 fastsætter følgende:

"Et europæisk arvebevis udstedes efter bestemmelserne i kapitel VI i forordning nr. 650/2012 efter anmodning fra enhver person, jf. forordningens artikel 63, stk. 1, af den notar, der har udstedt det, eller fra de arkiver, som arvebeviset opbevares i. Hvis arkiverne tilhørende den notar, der har udstedt arvebeviset efter rumænsk ret, opbevares af notarkammeret, udstedes det europæiske arvebevis af den notar, der er udpeget hertil af formanden for kammeret" (artikel 3, stk. 1, i lov nr. 206/2016).

Navne og kontaktoplysninger for notarkontorerne findes på webstedet for den rumænske nationale notarsammenslutning (Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România): Link åbner i nyt vinduehttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Hvis status som arving, arven og/eller arvingernes arverettigheder og -forpligtelser er fastlagt ved en retsafgørelse, udstedes det europæiske arvebevis af den ret, der har truffet afgørelsen.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appeller indgivet i medfør af artikel 72 i forordning nr. 650/2012 behandles af den ret, der har udstedt, berigtiget, ændret eller tilbagekaldt det europæiske arvebevis eller suspenderet dets retsvirkninger eller i givet fald den ret i første instans, i hvis retskreds den notar, som udstedte det europæiske arvebevis, har sit hjemsted. Afgørelsen kan kun appelleres én gang (artikel If, artikel 5, stk. 1, i lov nr. 206/2016).

Anmodninger om berigtigelse, ændring eller tilbagekaldelse af det europæiske arvebevis henhører under udstederens, dvs. notarens eller rettens, kompetence (artikel If, artikel 5, stk. 1, i lov nr. 206/2016).

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 15/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Slovenien

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Distriktsretterne (okrožna sodišča (pl.) okrožno sodišče (sing.)) har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1.

Der findes en liste over distriktsretter her.

Distriktsretterne har kompetence til at behandle klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2.

Der findes en liste over distriktsretter her.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

En part kan indgive en appel (pritožba) mod distriktsrettens afgørelse om en indsigelse mod en erklæring om eksigibilitet. En sådan appel skal indgives senest 30 dage efter forkyndelse af den afgørelse, der anfægtes. Appellen skal indgives til distriktsretten, som videresender den til Republikken Sloveniens højesteret (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Appellen forkyndes for modparten, som skal svare inden for 30 dage. Højesteret behandler appellen.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tlf.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det europæiske arvebevis udstedes af byretten (okrajno sodišče (sing.) okrajna sodišča (pl.)), som træffer afgørelse i skiftesager.

Der findes en liste over byretter i Slovenien her.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Alle, der har ret til at anmode om et europæisk arvebevis, kan indgive en appel mod følgende afgørelser: en retsafgørelse om en anmodning om et europæisk arvebevis, en afgørelse om berigtigelse af et europæisk arvebevis, en afgørelse om ændring af et europæisk arvebevis, en afgørelse om annullering af et europæisk arvebevis. Appellen skal indgives i skifteretssagen, dvs. til den ret, der afsagde afgørelsen vedrørende arv, senest 30 dage efter forkyndelsen af afgørelsen. Appellen har ikke opsættende virkning for afgørelsen.

Den ret, som appellen indgives til, kan kun ændre eller ophæve sin tidligere afgørelse ved at udstede en ny afgørelse. I så fald henviser den appellen til en landsret (višje sodišče (sing.) višja sodišča (pl.)).

Der findes en liste over landsretterne her.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Slovenien har retterne enekompetence i arvesager, hvilket betyder, at der ikke er andre myndigheder eller juridiske aktører, som anført i forordningens artikel 3, stk. 2, med kompetence i arvesager, som udøver en retslig funktion eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegation af beføjelser eller handler under en judiciel myndigheds kontrol.

Sidste opdatering: 06/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Slovakiet

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

De myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 45, stk. 1, er distriktsdomstolene (okresné súdy).

I henhold til artikel 50, stk. 2, er det de regionale domstole (krajské súdy), der har kompetence til at behandle appeller af afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 45, stk. 1. Appellen indgives til den distriktsdomstol (okresný súd), hvis afgørelse appellen vedrører.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appelafgørelser i henhold til artikel 51 skal anfægtes ved en ekstraordinær appel (dovolanie). Ekstraordinære appeller (dovolanie) behandles af Den Slovakiske Republiks højesteret (Najvyšší súd Slovenskej republiky) og skal indgives til den distriktsdomstol (okresný súd), der har truffet afgørelsen i første instans. En ekstraordinær appel (dovolanie) vedrører ikke nødvendigvis kun retlige mangler i en appeldomstols afgørelse.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Myndigheder med kompetence til at udstede et bevis i henhold til artikel 64 er som følger:

  • En notar udpeget af retten (notár poverený súdom) – hvis bobehandlingen ikke er endeligt afsluttet og også efter arvesagsforløbets endelige afslutning.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appelprocedurer i henhold til artikel 72:

  • Senest 15 dage efter datoen for udstedelsen af det europæiske arvebevis skal appellen iværksættes ved den distriktsdomstol, som har udnævnt notaren som bobestyrer i arvesagen. Appeller har opsættende virkning. Appeller til prøvelse af afgørelser vedrørende det europæiske arvebevis behandles af distriktsdomstolene (okresné súdy).

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

– I Den Slovakiske Republik findes der ikke andre myndigheder og juridiske aktører i henhold til artikel 3, stk. 2.

Sidste opdatering: 24/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Finland

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Afgørelse om eksigibilitet:

Distriktsdomstol

Kontaktoplysninger:Link åbner i nyt vinduehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Appeller af distriktsdomstolens afgørelser:

Appeldomstolen

Kontaktoplysninger: Link åbner i nyt vinduehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Højesteret

Kontaktoplysninger: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Den appel, der henvises til i artikel 51 i forordningen, er en appel til højesteret, hvis den giver tilladelse til appel (retsplejelovens kapitel 30, §§ 1-3).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Beviset udstedes af:

Digi- ja väestötietovirasto (myndigheden for digitalisering og befolkningsdata)

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

Telefon: +358 29 55 390 99

E-mail: Link åbner i nyt vindueperintotodistus@ddv.fi

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Appelprocedurer behandles af:

Helsinki forvaltningsdomstol

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Kundeservice/Register: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

E-mail: Link åbner i nyt vinduehelsinki.hao@oikeus.fi

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Bobestyrer udpeges af retten

Sidste opdatering: 04/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Arv - Sverige

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 45, stk. 1

- Distriktsdomstolen (tingsrätt)

Appeller af afgørelser i henhold til artikel 50, stk. 2

- En appel af en afgørelse i henhold til artikel 50, stk. 2, skal indgives til den domstol, der traf afgørelsen.

- Distriktsdomstolen (tingsrätt)

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

- appeldomstolen (hovrätt) og højesteret (Högsta domstolen)

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det svenske skattevæsen (Skatteverket)

171 94 Solna

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Procedure: Loven om domstolsanliggender (1996:242) (lagen om domstolsärenden) finder anvendelse på appelsager, medmindre andet er fastsat i forordningen om arv.

Navn: distriktsdomstol, appeldomstol og højesteret

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

a) Det svenske skattevæsen

b) Bobestyreren (skiftesman)

c) Bobestyreren for testamentet (testamentsexekutor), hvis han eller hun fungerer som bobestyrer uden at være særligt udpeget dertil

c) Den særlige bobestyrer (särskild boutredningsman), hvis han eller hun fungerer som bobestyrer uden at være særligt udpeget dertil.

Sidste opdatering: 25/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.