Κληρονομική διαδοχή

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte).

Αρμόδιο να εξετάσει τα ένδικα μέσα κατά απόφασης εκδοθείσας επί τέτοιας αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 είναι το πρωτοδικείο (Landesgericht) στο οποίο υπάγεται το περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την εκάστοτε προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ανακοπή για νομικά ζητήματα (Revisionsrekurs) (με το εν λόγω ένδικο μέσο μπορούν να προβληθούν μόνο νομικά ελαττώματα) ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (Oberster Gerichtshof), μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από το οικείο περιφερειακό δικαστήριο [τον δικαστικό επίτροπο (Gerichtskommissär), δηλαδή συμβολαιογράφο που ενεργεί ως δικαστικό όργανο].

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα μερών με τα οποία προσβάλλεται ως ελαττωματικό το κληρονομητήριο που έχει εκδοθεί από τον δικαστικό επίτροπο εξετάζονται από τον δικαστή του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου. Η απόφαση του δικαστή μπορεί να προσβληθεί, εντός 14 ημερών από την επίδοση ή την κοινοποίησή της, με ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου πρωτοδικείου, η οποία υποβάλλεται μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου του οποίου ο δικαστής εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Αν ο δικαστικός επίτροπος διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με το αν το κληρονομητήριο μπορεί να εκδοθεί στη μορφή που ζητήθηκε, παραπέμπει την αίτηση στον δικαστή, ο οποίος αποφασίζει το αν και το πώς θα εκδώσει ο δικαστικός επίτροπος το κληρονομητήριο.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Αυστρία δεν υφίστανται άλλες αρχές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.