Κληρονομική διαδοχή

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας: το πρωτοδικείο (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg)

Όσον αφορά τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των εν λόγω αιτήσεων:

για άσκηση ανακοπής: το πρωτοδικείο (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg)

- για άσκηση έφεσης: το εφετείο (Cour d'appel / Hof van Beroep)

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation / Hof van Cassatie) κρίνει τη νομιμότητα των αποφάσεων. Δεν αποφαίνεται επί του ζητήματος των πραγματικών περιστατικών. Η αίτηση αναίρεσης συνιστά ειδική διαδικασία. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο ελέγχει μόνο αν μια δικαστική απόφαση ή μια απόφαση «που εκδόθηκε σε τελευταίο βαθμό» (δηλαδή αφού έχουν εξαντληθεί τα τακτικά ένδικα μέσα, ιδίως η έφεση και η ανακοπή) παραβιάζει τον νόμο ή παραβλέπει κανόνα δικαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ακυρωτικό Δικαστήριο θα ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και θα αναπέμψει την υπόθεση σε άλλο δικαστήριο. Στη συνέχεια, το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί εκ νέου επί της ουσίας (αναπομπή έπειτα από αναίρεση).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64 είναι οι συμβολαιογράφοι.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Δυνάμει του νόμου της 13ης Ιουλίου 2013 συστάθηκε δικαστήριο οικογενειακών διαφορών (Tribunal de la Famille / Familierechtbank), το οποίο αποτελεί τμήμα του πρωτοδικείου. Ο νέος νόμος γενικεύει την κίνηση της διαδικασίας με αίτηση (requête/verzoekschrift) για λόγους απλούστευσης και μείωσης των εξόδων που συνδέονται με τις δικαστικές διαδικασίες. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, παραμένει δυνατή η κίνηση της διαδικασίας με κλήτευση (citation/dagvaarding), γεγονός που επιτρέπει στον ενάγοντα να ελέγχει καλύτερα την ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση θα εισαχθεί στην πράξη ενώπιον του δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.