Κληρονομική διαδοχή

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας όσον αφορά δικαστική απόφαση ή άλλη πράξη που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλονται στο επαρχιακό δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο μόνιμης κατοικίας ή καταχωρισμένης διεύθυνσης του οφειλέτη ή στον τόπο εκτέλεσης (άρθρο 627ε παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να βρεθεί μέσω της διαθέσιμης μηχανής αναζήτησης.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας (άρθρο 627ε παράγραφος 6 πρώτη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η απόφαση του Εφετείου της Σόφιας υπόκειται σε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (άρθρο 627ε παράγραφος 6 δεύτερη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η εθνική αστική νομοθεσία σχετικά με τις εν λόγω εφέσεις και αιτήσεις αναίρεσης καλύπτεται στα κεφάλαια 20 και 22 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Εάν το βουλγαρικό δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει των άρθρων 4, 7, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, η αίτηση για την έκδοση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην τελευταία διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του/της θανόντος/ούσης ή, ελλείψει αυτής, στην τελευταία διεύθυνση κατοικίας του/της στη Βουλγαρία. Εάν δεν υπάρχει διεύθυνση στη Βουλγαρία, η αίτηση υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο της Σόφιας (άρθρο 627στ παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το κατά τόπο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να βρεθεί μέσω της μηχανής αναζήτησης στον δικτυακό τόπο.

Καμία άλλη αρχή δεν διαθέτει αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα εναντίον του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ή εναντίον της άρνησης έκδοσής του ασκούνται ενώπιον του αντίστοιχου επαρχιακού δικαστηρίου εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία επίδοσης. Εάν το εκδοθέν ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δεν είναι ακριβές ή εάν η άρνηση έκδοσης του κληρονομητηρίου είναι αδικαιολόγητη, το δικαστήριο ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση και αναπέμπει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μαζί με δεσμευτικές οδηγίες (άρθρο 627στ παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Οι αποφάσεις που αφορούν αίτηση διόρθωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου μπορούν να προσβληθούν με έφεση ενώπιον του αντίστοιχου επαρχιακού δικαστηρίου εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την ημερομηνία επίδοσης. Εάν το εκδοθέν ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δεν είναι ακριβές ή εάν η άρνηση διόρθωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης του κληρονομητηρίου είναι αδικαιολόγητη, το δικαστήριο ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση και αναπέμπει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μαζί με δεσμευτικές οδηγίες (άρθρο 627ζ παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η αναστολή της ισχύος ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που εκδίδεται από το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας (άρθρο 627η του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Τα ζητήματα τα οποία δεν διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 ή από τους ειδικούς κανόνες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας (κεφάλαιο σαράντα εννέα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στη Βουλγαρία, μόνο τα ίδια τα δικαστήρια πληρούν τον ορισμό του όρου «δικαστήριο» που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.