Κληρονομική διαδοχή

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Οι ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων δημοτικών δικαστηρίων (općinski sud) περιέχονται στη βάση δεδομένων των δικαστηρίων που διατίθεται στη Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Η έφεση κατά απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν ανακοπής κατά απόφασης συμβολαιογράφου) ασκείται σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση της απόφασης.

Βάσει της έφεσης αυτής, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορεί αυτόνομα να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη απόφαση, εκδίδοντας νέα απόφαση. Αν δεν τροποποιήσει την απόφασή του, παραπέμπει την έφεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (το οποίο μπορεί επίσης να εξετάσει ακόμη και εκπρόθεσμη έφεση, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα άλλων προσώπων).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει επανόρθωση διά της δικαστικής οδού για κάθε ζήτημα το οποίο κρίθηκε εσφαλμένα, κατά τη γνώμη του, στην απόφαση για την κληρονομική διαδοχή, εκτός εάν δεσμεύεται από το δεδικασμένο απόφασης για την κληρονομική διαδοχή (άρθ. 232 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής).

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής, αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) και οι συμβολαιογράφοι (javni bilježnik) ως επίτροποι του δικαστηρίου.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Το άρθρο 7 του νόμου για την εκτέλεση του κανονισμού αριθ. 650/2012 δίνει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (στο εξής «κληρονομητήριο») που έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο, για την οποία αποφασίζει το δημοτικό δικαστήριο (općinski sud). Δίνει επίσης τη δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά κληρονομητηρίου που έχει εκδοθεί από δημοτικό δικαστήριο ή κατά απόφασης δημοτικού δικαστηρίου για την αποδοχή ή την απόρριψη αίτησης για την έκδοση κληρονομητηρίου, η οποία ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο (županijski sud).

Διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση κληρονομητηρίου πραγματοποιείται από το δημοτικό δικαστήριο ή τον συμβολαιογράφο που εξέδωσε το κληρονομητήριο, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση προσώπου το οποίο αποδεικνύει έννομο συμφέρον. Το άρθρο 9 του νόμου για την εκτέλεση του κανονισμού αριθ. 650/2012 δίνει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά απόφασης συμβολαιογράφου σχετικά με διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση κληρονομητηρίου, ανακοπή για την οποία αποφασίζει το δημοτικό δικαστήριο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης δημοτικού δικαστηρίου σχετικά με διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση κληρονομητηρίου, η οποία ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο.

Σχετικά με αίτηση για αναστολή ισχύος του κληρονομητηρίου κατά την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 αποφασίζει το δημοτικό δικαστήριο ή ο συμβολαιογράφος ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση τροποποίησης ή ανάκλησης του κληρονομητηρίου. Προβλέπεται δυνατότητα ανακοπής κατά απόφασης συμβολαιογράφου σχετικά με την αναστολή ισχύος του κληρονομητηρίου, ανακοπή για την οποία αποφασίζει το δημοτικό δικαστήριο. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης δημοτικού δικαστηρίου σχετικά με αναστολή ισχύος κληρονομητηρίου, η οποία ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, στις διαδικασίες και στις αποφάσεις σχετικά με την άσκηση ανακοπής κατά απόφασης συμβολαιογράφου και με την άσκηση έφεσης κατά απόφασης δημοτικού δικαστηρίου εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, οι διατάξεις του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες και τις αποφάσεις σε θέματα κληρονομικής διαδοχής.

Σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής, μπορεί να ασκηθεί ανακοπή κατά απόφασης που εκδόθηκε από συμβολαιογράφο με την ιδιότητά του ως επιτρόπου του δικαστηρίου σε διαδικασία κληρονομικής διαδοχής, σε προθεσμία οκτώ ημερών από την επίδοση της απόφασης στα μέρη. Η ανακοπή ασκείται ενώπιον του συμβολαιογράφου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τη διαβιβάσει αμέσως στο αρμόδιο δημοτικό δικαστήριο, μαζί με τον σχετικό φάκελο. Η απόφαση για την ανακοπή εκδίδεται από μονομελές δικαστήριο. Οποιαδήποτε εκπρόθεσμη, ελλιπής ή απαράδεκτη ανακοπή θα απορριφθεί από το δικαστήριο. Το δικαστήριο που αποφασίζει σχετικά με ανακοπή η οποία ασκήθηκε κατά απόφασης συμβολαιογράφου μπορεί να επικυρώσει την απόφαση, εν όλω ή εν μέρει, ή να την ακυρώσει. Το δικαστήριο αποφασίζει αυτόνομα ποιο μέρος της απόφασης επικυρώνεται ή ακυρώνεται. Δεν μπορεί να ασκηθεί μεμονωμένη έφεση κατά απόφασης δικαστηρίου που ανακαλεί εν όλω ή εν μέρει απόφαση συμβολαιογράφου.

Σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η οποία ασκείται στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της απόφασης σε πρώτο βαθμό. Εφόσον η έφεση έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορεί αυτόνομα να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη απόφαση, εκδίδοντας νέα απόφαση, εφόσον δεν παραβιάζονται, με τον τρόπο αυτό, τα δικαιώματα άλλων μερών που θεμελιώνονται στην εν λόγω απόφαση. Αν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν τροποποιήσει την απόφασή του, παραπέμπει την έφεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως του αν ασκήθηκε στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εξετάζει, κατά κανόνα, μόνο εφέσεις που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα, ωστόσο, μπορεί επίσης να εξετάσει ακόμη και εκπρόθεσμες εφέσεις, εφόσον δεν παραβιάζονται, με τον τρόπο αυτό, τα δικαιώματα άλλων μερών που θεμελιώνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, εκτός από τα δημοτικά δικαστήρια, ορίζονται επίσης οι συμβολαιογράφοι [javni bilježnik] PDF (194 Kb) hr ως επαγγελματίες του νομικού κλάδου με αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή ενεργούν κατ’ ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.