Κληρονομική διαδοχή

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Τσεχία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Vastavalt erikohtumenetluse seaduse nr 292/2013 paragrahvi 100 lõikele 1 teostab pärimismenetluses esimeses kohtuastmes menetlustoiminguid kohtukomissarina tegutsev notar, kelle kohus on määranud, kui ei ole ette nähtud teisiti.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα ακόλουθα έκτακτα ένδικα μέσα:

- žaloba pro zmatečnost [προσφυγή ακυρώσεως]

- žaloba na obnovu řízení [προσφυγή για επανάληψη της διαδικασίας]

- dovolání [αναίρεση]

Όλες οι έκτακτες διαδικασίες προσφυγής που παρατίθενται θα πρέπει να κατατεθούν στο δικαστήριο που αποφάνθηκε επί της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται μόνο από δικαστήριο. Αν οι διαδικασία κληρονομικής διαδοχής είναι ήδη σε εξέλιξη, το κληρονομητήριο εκδίδεται από τον/τη δικαστικό/-ή επίτροπο του δικαστηρίου που είναι υπεύθυνο για τις εν λόγω διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 292/2013 στις ειδικές δικαστικές διαδικασίες.

Αν ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο πρέπει να διορθωθεί, να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, η εν λόγω δικαστική πράξη δεν μπορεί να διενεργείται από συμβολαιογράφο που ενεργεί ως δικαστικός/-ή επίτροπος, καθότι η αρμοδιότητά του/της έχει λήξει δεν είναι πλέον δικαστικός/-ή επίτροπος.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Το krajský soud [περιφερειακό δικαστήριο] (στην Πράγα το Městský soud) αποφασίζει για τις διαδικασίες προσφυγής που κατατίθενται με συμβολαιογράφο που ενεργεί ως δικαστικός/ή επίτροπος ή με το okresní soud [τοπικό δικαστήριο] του οποίου η απόφαση προσβάλλεται.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Με βάση το άρθρο 100 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 292/2013 στις ειδικές δικαστικές διαδικασίες, οι πράξεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο πλαίσιο διαδικασιών κληρονομικής διαδοχής ασκούνται από συμβολαιογράφο που ενεργεί ως δικαστικός/ή επίτροπος, εξουσιοδοτημένου/-ης από το Δικαστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.