Κληρονομική διαδοχή

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Στην Εσθονία, αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι τα τοπικά δικαστήρια. Πρόκειται για τα τέσσερα ακόλουθα δικαστήρια: τα τοπικά δικαστήρια του Harju, του Pärnu, του Tartu και του Viru. Τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων.

Στην Εσθονία, αρμόδια να αποφαίνονται για προσφυγές κατά αποφάσεων σχετικά με αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα περιφερειακά δικαστήρια. Στην Εσθονία λειτουργούν δύο περιφερειακά δικαστήρια: του Τάλιν (Tallinna Ringkonnakohus) και του Tartu (Tartu Ringkonnakohus). Τα στοιχεία επικοινωνίας των περιφερειακών δικαστηρίων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων.

Η προσφυγή ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων ασκείται μέσω του τοπικού δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβάλλεται με το δικόγραφο της προσφυγής.

Ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το περιφερειακό δικαστήριο του Τάλιν αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων του Harju και του Pärnu. Ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το περιφερειακό δικαστήριο του Tartu αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων του Tartu και του Viru.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Στην Εσθονία, αρμόδιο για τις διαδικασίες αυτές είναι το Ανώτατο Δικαστήριο (Riigikohus). Απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με αίτηση αναίρεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η αίτηση αναίρεσης της απόφασης μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι, κατά τη λήψη της απόφασης, το περιφερειακό δικαστήριο εφάρμοσε εσφαλμένα διάταξη ουσιαστικού δικαίου ή προέβη σε σοβαρή παράβαση διάταξης του δικονομικού δικαίου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη απόφαση του δικαστηρίου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Riigikohus είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του εν λόγω δικαστηρίου.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Στην Εσθονία, αρμόδιοι να εκδίδουν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο σύμφωνα με το άρθρο 64 του κανονισμού είναι οι συμβολαιογράφοι. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας όλων των συμβολαιογράφων που που είναι διορισμένοι στην Εσθονία είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή μέσω της εφαρμογής «Leia notar» (Βρες έναν/μια συμβολαιογράφο).

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Στην Εσθονία, αρμόδια για τις διαδικασίες αυτές είναι τα τοπικά δικαστήρια.

Για να προσβληθεί ευρωπαϊκό κληρονομητήριο που έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο τοπικό δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται ο συμβολαιογράφος που εξέδωσε το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Το τοπικό δικαστήριο εκδίδει δικαστική απόφαση σχετικά με την αίτηση.

Κατά της απόφασης του τοπικού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου και κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου επί της έφεσης μπορεί να ασκηθεί εν συνεχεία αναίρεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Οι αρχές αυτές δεν υπάρχουν στην Εσθονία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.