Κληρονομική διαδοχή

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Κήρυξη της εκτελεστότητας:

Πρωτοδικείο

Στοιχεία επικοινωνίας: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου:

Εφετείο

Στοιχεία επικοινωνίας: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ανώτατο Δικαστήριο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Η αναιρετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του κανονισμού είναι η αναιρετική διαδικασία στο ανώτατο δικαστήριο, αν επιτρέψει την άσκηση του ένδικου μέσου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 30 άρθρα 1 έως 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το κληρονομητήριο εκδίδεται από τον:

Οργανισμό υπηρεσιών ψηφιακών και δημογραφικών δεδομένων

Lintulahdenkuja 2

FI — 00530 Helsinki

Τηλέφωνο: + 358 29 55 390 99

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: perintotodistus@ddv.fi

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα εκδικάζονται από το:

Διοικητικό δικαστήριο του Ελσίνκι

Radanrakentajantie 5

FI — 00520 Helsinki

Εξυπηρέτηση χρηστών / γραμματεία: + 358 29 56 42 069

Φαξ: + 358 29 56 45079

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: helsinki.hao@oikeus.fi

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Εκτελεστής διορίζεται από το δικαστήριο

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.