Κληρονομική διαδοχή

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Οι αιτήσεις του άρθρου 45 υποβάλλονται στον προϊστάμενο της γραμματείας του πρωτοδικείου (άρθρα 509-1 και 509-2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας), αν η αίτηση αφορά δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό, και στον πρόεδρο του συμβολαιογραφικού συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στον αντικαταστάτη του, αν η αίτηση αφορά δημόσιο έγγραφο (άρθρο 509-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Τα ένδικα μέσα του άρθρου 50 παράγραφος 2 ασκούνται ενώπιον του προέδρου του πρωτοδικείου (άρθρο 509-9 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Η τελεσίδικη απόφαση του προέδρου του πρωτοδικείου μπορεί να προσβληθεί με το ένδικο μέσο της αναίρεσης.

Η αίτηση αναίρεσης μπορεί να στηρίζεται σε διάφορους λόγους (παράβαση του νόμου, υπέρβαση εξουσίας, αναρμοδιότητα του δικαστηρίου, έλλειψη νομικής βάσης, έλλειψη αιτιολογίας, αντιφατικότητα αποφάσεων κ.λπ.), οι οποίοι ωστόσο έχουν ως κοινό στοιχείο ότι ο δικαστής εξετάζει μόνο την εφαρμογή του νόμου. Έτσι, το ακυρωτικό δικαστήριο (cour de cassation) ελέγχει αν υπάρχει παράβαση του νόμου ή παραβίαση του κανόνα δικαίου στην απόφαση την οποία εξετάζει, αλλά δεν αποφαίνεται επί των πραγματικών περιστατικών.

Cour de cassation (Ακυρωτικό Δικαστήριο)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από συμβολαιογράφο.

Αρμόδιο για την οργάνωση των συμβολαιογράφων στη Γαλλία είναι το ανώτατο συμβούλιο συμβολαιογράφων.

Conseil supérieur du notariat (Ανώτατο συμβούλιο συμβολαιογράφων)

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Διεύθυνση επικοινωνίας: https://www.notaires.fr/fr

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72 μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του πρωτοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου (άρθρο 1381-4 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Τα εν λόγω ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την παράδοση ή την κοινοποίηση επικυρωμένου αντιγράφου του κληρονομητηρίου, ή από την παραλαβή της απόφασης επί του κληρονομητηρίου.

Η απόφαση του προέδρου του πρωτοδικείου επί της αίτησης είναι τελεσίδικη. Εξετάζονται ή καλούνται ο αιτών, ο συμβολαιογράφος που εξέδωσε την πράξη και, ανάλογα με την περίπτωση, το πρόσωπο που αιτήθηκε το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, εάν δεν πρόκειται για τον αιτούντα. Η απόφαση γνωστοποιείται στον συμβολαιογράφο.

Εάν ο πρόεδρος του δικαστηρίου διατάξει την έκδοση, τη διόρθωση ή την τροποποίηση του κληρονομητηρίου, μπορεί είτε να προβεί στις ενέργειες αυτές ο ίδιος είτε να ζητήσει να προβεί σ’ αυτές ο συμβολαιογράφος.

Εάν ο πρόεδρος του δικαστηρίου διατάξει την ανάκληση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ή την αναστολή των αποτελεσμάτων του, ο συμβολαιογράφος ενημερώνει αμελλητί όλα τα πρόσωπα που έχουν λάβει γνήσια αντίγραφα. Δεν εκδίδονται αντίγραφα του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή των αποτελεσμάτων του.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.