Κληρονομική διαδοχή

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδιο Δικαστήριο που εξετάζει τις αιτήσεις για την κήρυξη της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.1, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία και, αν δεν έχει κατοικία, η διαμονή του καθ’ ου η εκτέλεση και, αν δεν έχει ούτε διαμονή, το Μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους (άρθρο 905 παρ. 1 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Προσφυγές κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά το άρθρο 45 παρ. 1 είναι το Μονομελές Εφετείο όπου υπάγεται το Μονομελές Πρωτοδικείο που εκδίκασε την αντίστοιχη αίτηση.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ο Άρειος Πάγος είναι το Δικαστήριο που προσβάλλεται η απόφαση επί του ενδίκου μέσου του άρθρου 51 (Μονομελές Εφετείο) με αίτηση αναίρεσης.

H διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας από το Μονομελές Πρωτοδικείο γίνεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 740 έως 781 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

Η εκδίκαση του ενδίκου μέσου στο Μονομελές Εφετείο κατά της άνω αποφάσεως από το Μονομελές Εφετείο γίνεται με την αμφισβητουμένη διαδικασία (άρθρο 524 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η απόφαση μπορεί ν’ αναιρεθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

To Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, την διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους (άρθρα 30 και 810 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Α.- Η απόφαση που διατάσσει την παροχή πιστοποιητικού κληρονομητηρίου, κατά το άρθρο 72 παρ. 1 του Κανονισμού, είναι δυνατόν να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που υπάγεται το Ειρηνοδικείο (άρθρα 824 παρ. 1 σε συνδ. με 18 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

Β. Η απόφαση που διατάσσει αφαίρεση του πιστοποιητικού ή το κηρύσσει ανίσχυρο ή το τροποποιεί ή το ανακαλεί μπορεί να προσβληθεί, κατά το άρθρο 71 και 73 παρ. 1 (α) του Κανονισμού, μόνο με τριτανακοπή που ασκείται στο δικαστήριο της κληρονομίας, το οποίο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, την διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους (άρθρα 823-824 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε συνδυασμό με 1965 Αστικού Κώδικα)

Για τη διαδικασία της έφεσης (άνω στοιχείο Α) βλέπε άρθρα 495 έως 500 και 511 έως 537 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Για τη διαδικασία της τριτανακοπής (άνω στοιχείο Β) βλέπε άρθρα 583 ως 590 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Ανάμεσα στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, ο συμβολαιογράφος έχει αρμοδιότητες σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής.

Ο συμβολαιογράφος ενεργεί υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής (Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός, στον οποίο έχει εκχωρηθεί κρατική εξουσία να συντάσσει αυθεντικές πράξεις με κύρος δημοσίου εγγράφου, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της αυξημένης αποδεικτικής δύναμης, της βεβαίας χρονολογίας και της εκτελεστότητας.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νόμου, διασφαλίζει ταυτόχρονα τα συμφέροντα της Πολιτείας και των δικαιοπρακτούντων, παρέχει νομική ασφάλεια στους συναλλασσόμενους ως νομικός με υψηλή πανεπιστημιακή κατάρτιση και αμεροληψία και προλαμβάνει ενδεχόμενες δικαστικές διενέξεις.

Οι ιδιότητες αυτές του συμβολαιογράφου και των απ’ αυτόν συντασσομένων πράξεων και εγγράφων του προσδίδουν ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο, ως λειτουργό της προληπτικής δικαιοσύνης, ο οποίος εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των εμφανιζομένων ενώπιόν του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.