Κληρονομική διαδοχή

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ουγγαρία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Το τοπικό δικαστήριο της έδρας του περιφερειακού δικαστηρίου («törvényszék székhelyén működő járásbíróság») ή, στη Βουδαπέστη, το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Βούδας («Budai Központi Kerületi Bíróság»). Τα ένδικα μέσα εξετάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια («törvényszék») ή, στη Βουδαπέστη, από το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας Βουδαπέστης («Fővárosi Törvényszék») (με αναφορά της ονομασίας και της διεύθυνσης των δικαστηρίων).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Σε περίπτωση αναίρεσης, αυτή εξετάζεται από το ανώτατο δικαστήριο («Kúria») στο πλαίσιο διαδικασίας αναίρεσης.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι:

-      τα δικαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2: τα τοπικά δικαστήρια

-      άλλες αρχές με αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής βάσει του εθνικού δικαίου: συμβολαιογράφοι

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα εξετάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια («törvényszék») ή, στη Βουδαπέστη, από το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας Βουδαπέστης («Fővárosi Törvényszék») (με αναφορά της ονομασίας και της διεύθυνσης των δικαστηρίων).

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Ουγγαρία οι συμβολαιογράφοι προσμετρούνται ως «άλλες αρχές και επαγγελματίες του νομικού κλάδου».

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.