Κληρονομική διαδοχή

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Εφετείο (corte d’appello)

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εφετείων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο RICERCA και στη συνέχεια επιλέγοντας «Corte d’Appello» από το αναπτυσσόμενο μενού TIPO UFFICIO (αγνοώντας τα υπόλοιπα πεδία).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Ιταλία

Τηλ. (+39) 06 68831

Φαξ (+39) 06 6883423

Ιστότοπος http://www.cortedicassazione.it/

Τοπική αργία: 29 Ιουνίου

Το ένδικο μέσο που είναι διαθέσιμο στην Ιταλία είναι η αίτηση αναίρεσης (ricorso per cassazione).

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Συμβολαιογράφοι

Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβολαιογράφων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Η προσφυγή (reclamo) του άρθρου 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

α)

Το τριμελές πρωτοδικείο (tribunale in composizione collegiale) του τόπου κατοικίας του συμβολαιογράφου.

β)

Τα στοιχεία επικοινωνίας των πρωτοδικείων (tribunali) είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο RICERCA και στη συνέχεια επιλέγοντας «Tribunale» από το αναπτυσσόμενο μενού TIPO UFFICIO (αγνοώντας τα υπόλοιπα πεδία).

γ)

Η προσφυγή του άρθρου  739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου, που συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Η προσφυγή υποβάλλεται εντός αυστηρής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της εκδίδουσας αρχής, αν αφορά ένα μόνο μέρος, ή από την επίδοσή της, αν αφορά περισσότερα από ένα μέρη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.