Κληρονομική διαδοχή

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου η οποία είναι εκτελεστή στη χώρα στην οποία εκδίδεται είναι εκτελεστή στη Λετονία εφόσον έχει αναγνωριστεί στη Λετονία σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από σχετική σύμβαση και σχετικές κανονιστικές πράξεις, η διαδικασία για την κήρυξη της εκτελεστότητας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 προβλέπεται στο κεφάλαιο 77 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likuma), το οποίο αφορά την αναγνώριση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι επομένως το επαρχιακό ή δημοτικό δικαστήριο [rajona (pilsētas) tiesa] του τόπου όπου πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση ή του δηλωμένου τόπου διαμονής του εναγόμενου ή, ελλείψει τέτοιου τόπου, του πραγματικού τόπου διαμονής ή έδρας του εναγόμενου.

Κατά της απόφασης του επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου η οποία αναγνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει την απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο (blakus sūdzība) ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (apgabaltiesa). Κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Augstākā tiesa).

Κατάλογος των επαρχιακών ή δημοτικών δικαστηρίων και των περιφερειακών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: Δικτυακή πύλη των λετονικών δικαστηρίων

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Κατά της απόφασης του επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου η οποία αναγνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει την απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου. Κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ένδικο ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Διάδικος του οποίου ο δηλωμένος τόπος διαμονής βρίσκεται στη Λετονία ή, ελλείψει αυτού, του οποίου ο πραγματικός τόπος διαμονής ή η έδρα βρίσκεται στη Λετονία, μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της απόφασης· διάδικος του οποίου ο δηλωμένος τόπος διαμονής, ο πραγματικός τόπος διαμονής ή η έδρα δεν βρίσκεται στη Λετονία, μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο εντός 60 ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της απόφασης.

Κατάλογος των λετονικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: Δικτυακή πύλη των λετονικών δικαστηρίων

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Υπό τον όρο ότι η υπόθεση διασυνοριακής διαδοχής εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Λετονίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από συμβολαιογράφο (zvērināts notārs).

Κατάλογος των συμβολαιογράφων είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: Ιστότοπος των συμβολαιογράφων

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, ο συμβολαιογράφος που εξέδωσε το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο μπορεί να το διορθώσει, να το τροποποιήσει ή να το ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, καθώς επίσης και να αναστείλει την ισχύ του σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού.

Για τον σκοπό αυτό, ο συμβολαιογράφος συντάσσει συμβολαιογραφική πράξη (notariāls akts) με την οποία διορθώνεται, τροποποιείται ή ανακαλείται το κληρονομητήριο ή αναστέλλεται η ισχύς του και ενημερώνει αμελλητί όλα τα πρόσωπα στα οποία έχουν χορηγηθεί επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του κληρονομητηρίου.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 και του τμήματος 324.1 του νόμου περί συμβολαιογράφων (Notariāta likums), συμβολαιογράφος που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση υπόθεσης διασυνοριακής διαδοχής εφαρμόζει τους κανόνες του νόμου περί συμβολαιογράφων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εφαρμόζεται άμεσα στη Λετονία.

Η αίτηση κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται σε συμβολαιογράφο ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του στον τόπο που αναφέρεται στο τμήμα 252 του νόμου περί συμβολαιογράφων, αν όμως ο πιο πρόσφατος δηλωμένος τόπος κατοικίας του θανόντος ή ο τόπος της κληρονομιαίας περιουσίας ή του μεγαλύτερου μέρους αυτής δεν είναι γνωστός, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε οποιονδήποτε συμβολαιογράφο.

Η διαδικασία για την κήρυξη της εκτελεστότητας κινείται ενώπιον επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου.

Κατάλογος των συμβολαιογράφων είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: Ιστότοπος των συμβολαιογράφων

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.