Κληρονομική διαδοχή

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λιθουανία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Το Εφετείο της Λιθουανίας (Lietuvos apeliacinis teismas)

Διεύθυνση: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lithuania

Τηλ.: (+370 70) 663 685

Φαξ: (+370 70) 663 060

Ηλ. ταχυδρομείο: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Διεύθυνση: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lithuania
Τηλ.: (+370 5) 2 616 466
Φαξ: (+370 5) 2 616 813
Ηλ. ταχυδρομείο: lat@teismas.lt

Η διαδικασία προσβολής είναι η αναιρετική. Η αναίρεση ασκείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη διαδικασία ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), η αναίρεση είναι δυνατή μόνον εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι: (1) παραβίαση κανόνων του ουσιαστικού ή του δικονομικού δικαίου, η οποία έχει ουσιαστική σημασία για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου, εφόσον η εν λόγω παραβίαση ενδέχεται να συνέβαλε στην έκδοση παράνομης απόφασης (2) παρέκκλιση δικαστηρίου από την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λιθουανίας στην προσβαλλόμενη απόφαση· (3) η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λιθουανίας σχετικά με το αμφισβητούμενο νομικό ζήτημα δεν είναι ομοιόμορφη. Το ακυρωτικό δικαστήριο, χωρίς να υπερβεί τους περιορισμούς της αναίρεσης, ελέγχει τις αναιρεσιβαλλόμενες αποφάσεις αποκλειστικά όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Συμβολαιογράφος στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής καθορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Επικαιροποιημένος κατάλογος των συμβολαιογράφων, επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την κατά τόπον αρμοδιότητά τους σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Το ειρηνοδικείο (apylinkės teismas) της έδρας του συμβολαιογράφου.

Σύμφωνα με τον λιθουανικό νόμο περί του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος (Notariato įstatymas), κάθε ενδιαφερόμενος που θεωρεί παράνομη την εκτέλεση συμβολαιογραφικής πράξης ή την άρνηση εκτέλεσης συμβολαιογραφικής πράξης έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το γραφείο του συμβολαιογράφου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), η μη προσφυγή δεν θίγει το δικαίωμα υποβολής αίτησης αποζημίωσης ενώπιον του δικαστηρίου για ζημία που προκλήθηκε από παράνομες πράξεις συμβολαιογράφου. Οι προσφυγές κατά συμβολαιογραφικών πράξεων μπορούν να ασκούνται το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε ή όφειλε να λάβει γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή της άρνησης, αλλά το αργότερο εντός ενενήντα ημερών από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. Οι υποθέσεις που αφορούν συμβολαιογραφικές πράξεις επιλύονται με δικαστική απόφαση. Εάν η προσφυγή γίνει δεκτή, το δικαστήριο ακυρώνει τη συμβολαιογραφική πράξη ή διατάσσει τον συμβολαιογράφο να εκτελέσει την υπό κρίση συμβολαιογραφική πράξη. Κατά της δικαστικής απόφασης επί συμβολαιογραφικών πράξεων μπορεί να ασκηθεί χωριστό ένδικο μέσο ενώπιον του εφετείου.

Στοιχεία επικοινωνίας των ειρηνοδικείων

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.