Κληρονομική διαδοχή

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση της αίτησης κήρυξης εκτελεστότητας είναι το Πρώτο Τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου.  Προσφυγές κατά των αποφάσεων ασκούνται ενώπιον του Εφετείου.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Βλέπε τις διατάξεις του τίτλου IV του τρίτου τόμου του κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας) σχετικά με την επανάληψη της δίκης.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση κληρονομητηρίου σύμφωνα με το άρθρο 64 είναι το Πολιτικό Δικαστήριο (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) και οι συμβολαιογράφοι που διαθέτουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο περί του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου και των συμβολαιογραφικών αρχείων.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Προσφυγή ασκείται με την υποβολή ένορκης αίτησης ενώπιον του Πρώτου Τμήματος του Πολιτικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τον κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).  Προσφυγές κατά της απόφασης του Πρώτου Τμήματος του Πολιτικού Δικαστηρίου πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον του Εφετείου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.