Κληρονομική διαδοχή

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων (voorzieningenrechter) του αρμόδιου τοπικού δικαστηρίου (rechtbanκ).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Αίτηση αναίρεσης (beroep in cassatie). Τα πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης δεν επανεξετάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο (Hoge Raad). Το Ανώτατο Δικαστήριο βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά διαπιστώθηκαν από το εφετείο (εν προκειμένω το αρμόδιο τοπικό δικαστήριο). Το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχει κατά πόσον το αρμόδιο δικαστήριο έχει ερμηνεύσει και εφαρμόσει σωστά τον νόμο στην απόφασή του και κατά πόσον η αιτιολογία της εν λόγω απόφασης είναι επαρκής και κατανοητή. Στόχος της αναιρετικής διαδικασίας είναι η προώθηση και η διασφάλιση της ενότητας του δικαίου, της ανάπτυξης του δικαίου και της νομικής προστασίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Ένας συμβολαιογράφος. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβολαιογράφων με ειδική εμπειρογνωμοσύνη μπορούν να ζητηθούν από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Κάτω Χωρών (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Τηλ. +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@knb.nl
Ταχυδρομική θυρίδα 16020, 2500 BA Den Haag
Διεύθυνση επισκέψεων: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Ο δικαστής του καντονιού (kantonrechter). Η διαδικασία κινείται με την κατάθεση αίτησης. Το δικαστήριο κλητεύει κάθε ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν υπόμνημα αντίκρουσης πριν από την έναρξη της διαδικασίας ή με την άδεια του δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μπορούν επίσης να αναπτύξουν τα επιχειρήματα υπεράσπισής τους προφορικά κατά τη διάρκεια της προφορικής διαδικασίας. Στο τέλος της εξέτασης της υπόθεσης, ο δικαστής καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα εκδώσει την απόφαση.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στις Κάτω Χώρες δεν υπάρχει αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.