Κληρονομική διαδοχή

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πολωνία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

α) Το πρωτοδικείο (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

β) Το εφετείο (Sąd Apelacyjny) - η έφεση ασκείται μέσω του πρωτοδικείου το οποίο εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

α) Το ανώτατο δικαστήριο (Sąd Najwyższy) - το ένδικο μέσο ασκείται μέσω του εφετείου το οποίο εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.

β) Διεύθυνση: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Τηλ.: +48 22 530 8000

γ) Αίτηση αναίρεσης - με την αίτηση αναίρεσης δεν αμφισβητούνται τα πραγματικά περιστατικά που έχουν διαπιστωθεί, ούτε η εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

α) Το περιφερειακό δικαστήριο (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

β) Συμβολαιογράφος

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

α)

— Εάν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο έχει εκδοθεί από το περιφερειακό δικαστήριο, η προσφυγή ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου

— Εάν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο, η προσφυγή ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου μέσω του συμβολαιογράφου

β)

— Δικαστήρια:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

— Συμβολαιογράφοι:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.