Κληρονομική διαδοχή

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Στη Ρουμανία οι αιτήσεις αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
(exequatur) είναι αρμοδιότητα των δικαστηρίων (άρθρο 95 παράγραφος 1 και άρθρο 1098 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) είναι αρμοδιότητα των εφετείων (άρθρο 96 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Προσφυγή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ρουμανίας (άρθρο 97 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας)

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) έχει την έδρα του στην οδό Batiștei αρ. 25, τομέας 2, ταχ. κωδικός 020934, Βουκουρέστι.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Ο συμβολαιογράφος ή το δικαστήριο.

Σύμφωνα με το άρθρο I^6 του νόμου αριθ. 206/2016 για τη συμπλήρωση του έκακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με ορισμένα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου για τους συμβολαιογράφους και τις συμβολαιογραφικές δραστηριότητες αριθ. 36/1995:

«Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου VI του κανονισμού αριθ. 650/2012, κατόπιν αιτήματος ενός προσώπου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού, από τον συμβολαιογράφο που το εκδίδει ή στο αρχείο του οποίου βρίσκεται το κληρονομητήριο. Στην περίπτωση στην οποία το αρχείο του συμβολαιογράφου που εκδίδει το κληρονομητήριο σύμφωνα με τον ρουμανικό νόμο φυλάσσεται στον συμβολαιογραφικό σύλλογο, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από τον συμβολαιογράφο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από τον πρόεδρο του συλλόγου.» [άρθρο 3 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 206/2016].

Τα ονοματεπώνυμα των συμβολαιογράφων και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα γραφεία τους μπορούν να εντοπιστούν μέσω του συνδέσμου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ένωσης Συμβολαιογράφων της Ρουμανίας http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Στην περίπτωση στην οποία η σύσταση του κληρονομητηρίου, η έκταση της κληρονομιαίας περιουσίας και/ή η έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των κληρονόμων έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από το δικαστήριο που έχει εκδώσει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Για τα ένδικα μέσα που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού αριθ. 650/2012 αρμόδιο είναι το δικαστήριο που έχει εκδώσει, διορθώσει, τροποποιήσει ή ανακαλέσει το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ή του οποίου έχει αναστείλει την ισχύ ή, ανάλογα με την περίπτωση, το δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται η έδρα του συντάξαντος την πράξη συμβολαιογράφου. Η απόφαση για τα ένδικα μέσα υπόκειται μόνο σε αναίρεση. [Άρθρο I^6 , άρθρο 5 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 206/2016].

Τα αιτήματα που αφορούν τη διόρθωση, την τροποποίηση και την ανάκληση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ανήκουν στην αρμοδιότητα αυτού που το εξέδωσε -του συμβολαιογράφου ή του δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση [άρθρο I^6, άρθρο 5 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 206/2016].

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.