Κληρονομική διαδοχή

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Οι αρχές που είναι αρμόδιες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι τα τοπικά δικαστήρια (okresné súdy).

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2, οι αρχές που είναι αρμόδιες να εξετάζουν τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (krajské súdy). Το ένδικο μέσο υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο (οkresný súd) του οποίου η απόφαση προσβάλλεται.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Οι αποφάσεις επί του ένδικου μέσου που προβλέπεται στο άρθρο 51 προσβάλλονται με έκτακτο ένδικο μέσο (dovolanie). Το έκτακτο ένδικο μέσο εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky), ενώ υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό. Το έκτακτο ένδικο μέσο δεν αφορά κατ’ ανάγκη μόνο νομικά σφάλματα της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του κληρονομητηρίου δυνάμει του άρθρου 64 είναι οι εξής:

  • Ο συμβολαιογράφος που έχει διοριστεί από το δικαστήριο – πριν από την οριστική περάτωση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής και μετά την οριστική περάτωση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 72:

  • Το ένδικο μέσο πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, στο τοπικό δικαστήριο που διόρισε τον συμβολαιογράφο για να χειριστεί την κληρονομική διαδοχή. Το ένδικο μέσο έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Τα ένδικα μέσα κατά ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου εξετάζονται από τα τοπικά δικαστήρια.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

— Στη Σλοβακική Δημοκρατία δεν υφίστανται άλλες αρχές και επαγγελματίες του νομικού κλάδου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.