Κληρονομική διαδοχή

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (okrožno sodišče).

Κατάλογος των περιφερειακών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι αρμόδια για τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2.

Κατάλογος των περιφερειακών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν ένδικο μέσο (pritožba) κατά απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου επί ανακοπής κατά κήρυξης εκτελεστότητας. Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της εκκαλούμενης απόφασης. Το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου, το οποίο και το προωθεί στο ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Το ένδικο μέσο επιδίδεται στον αντίδικο, ο οποίος οφείλει να απαντήσει εντός 30 ημερών. Απόφαση επί του ένδικου μέσου λαμβάνεται από το ανώτατο δικαστήριο.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Τηλ.: (01) 366 44 44
Φαξ: (01) 366 43 01
Ηλ. ταχυδρομείο: urad.vsrs@sodisce.si

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από το τοπικό δικαστήριο (okrajno sodišče), το οποίο αποφαίνεται στο πλαίσιο κληρονομικής διαδικασίας.

Κατάλογος των τοπικών δικαστηρίων της Σλοβενίας είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο κατά των εξής αποφάσεων: δικαστικής απόφασης σχετικά με αίτηση για ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δικαστικής απόφασης η οποία διορθώνει ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δικαστικής απόφασης η οποία τροποποιεί ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δικαστικής απόφασης η οποία ακυρώνει ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Το ένδικο μέσο ασκείται στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδικασίας, δηλαδή στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την κληρονομική διαδοχή, εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης. Το ένδικο μέσο δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση της απόφασης.

Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκείται το ένδικο μέσο μπορεί να μεταρρυθμίσει ή να εξαφανίσει την προηγούμενη απόφασή του μόνο με την έκδοση νέας απόφασης. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, παραπέμπει το ένδικο μέσο σε ανώτερο δικαστήριο (višje sodišče), το οποίο και λαμβάνει τη σχετική απόφαση.

Κατάλογος των ανώτερων δικαστηρίων είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στη Δημοκρατία της Σλοβενίας τα δικαστήρια έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες αρχές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού με αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή ενεργούν κατ’ ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.