Κληρονομική διαδοχή

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ισπανία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας είναι το πρωτοδικείο (juzgado de Primera Instancia) του τόπου κατοικίας του διαδίκου κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση ή η εκτέλεση, ή του τόπου εκτέλεσης στον οποίο παράγει αποτελέσματα η δικαστική απόφαση.

Κανόνας 2 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Civil), όπως τροποποιήθηκε με τη 2α τελική διάταξη του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil).

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί. Το ένδικο μέσο (recurso de apelación) ασκείται ενώπιον του περιφερειακού εφετείου (Audiencia Provincial).

Κανόνας 5 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τη διατύπωση της δεύτερης τελικής διάταξης του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Τα ένδικα μέσα κατά της πρωτόδικης απόφασης, βάσει του εν λόγω νόμου, είναι, κατά περίπτωση, η έκτακτη προσφυγή λόγω παράβασης δικονομικού κανόνα (recurso extraordinario por infracción procesal) και η αίτηση αναίρεσης (recurso de casación).

Κανόνας 5 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τη διατύπωση της 2ας τελικής διάταξης του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Παρέχονται από το αρμόδιο δικαστήριο ή τον αρμόδιο συμβολαιογράφο για κάθε υπόθεση.

α) Η έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου από το δικαστήριο εγκρίνεται χωριστά με διάταξη, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται μέσω του εντύπου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Αρμόδιο για την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι το δικαστήριο που επιλαμβάνεται ή έχει επιληφθεί της κληρονομικής διαδοχής. Αντίγραφο του εκδοθέντος κληρονομητηρίου παραδίδεται στον αιτούντα.

β) Ο συμβολαιογράφος που κηρύσσει την κληρονομική διαδοχή ή οποιοδήποτε από τα στοιχεία της ή το πρόσωπο που τον αντικαθιστά ή τον διαδέχεται νομίμως στη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης είναι αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, κατόπιν αίτησης, με χρήση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 67 του εν λόγω κανονισμού.

Κανόνες 11 και 14 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τη διατύπωση της 2ας τελικής διάταξης του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

α) Η διαδικασία τροποποίησης, ακύρωσης ή άρνησης έκδοσης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που εκδίδεται από το δικαστήριο εκτελείται χωριστά με διάταξη και μπορεί να προσβληθεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου βάσει αίτησης αναθεώρησης (recurso de reposición).

β) Αν ο συμβολαιογράφος αρνηθεί τη διόρθωση, τροποποίηση, ακύρωση ή έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ασκείται ένδικο μέσο, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ενώπιον του πρωτοδικείου του τόπου επίσημης κατοικίας του συμβολαιογράφου και εκδικάζεται με προφορική διαδικασία.

Κανόνες 12, 13, 15 και 16 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τη διατύπωση της 2ας τελικής διάταξης του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Οι συμβολαιογράφοι, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις εξ αδιαθέτου κληρονόμων, τις διαδικασίες υποβολής, επαλήθευσης, αποσφράγισης και συμβολαιογραφικής πράξης μυστικών, ιδιόγραφων και προφορικών διαθηκών και της απογραφής περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρα 55 και 56 57 έως 65 και 67 έως 68 του νόμου περί συμβολαιογράφων, σύμφωνα με τη διατύπωση της 11ης τελικής διάταξης του νόμου 15/2015 της 2ας Ιουλίου 2015 σχετικά με την εκούσια δικαιοδοσία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.