Κληρονομική διαδοχή

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1

- περιφερειακό δικαστήριο (tingsrätt)

Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

- Ένδικο μέσο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ασκείται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

- περιφερειακό δικαστήριο (tingsrätt)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

- εφετείο (hovrätt) και ανώτατο δικαστήριο (Högsta domstolen)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Σουηδική Φορολογική Αρχή (Skatteverket)

171 94 Solna

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Διαδικασία: Για τα ένδικα μέσα ισχύει ο νόμος περί δικαστικών θεμάτων (lagen om domstolsärenden) (1996:241), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον κανονισμό περί κληρονομικής διαδοχής.

Ονομασία: περιφερειακό δικαστήριο, εφετείο και ανώτατο δικαστήριο

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

α) Σουηδική Φορολογική Αρχή (Skatteverket)

β) διανομέας της κληρονομίας (skiftesman)

γ) εκτελεστής διαθήκης (testamentsexekutor), όταν το εν λόγω πρόσωπο επιτελεί τον ρόλο του διανομέα της κληρονομίας χωρίς να έχει διοριστεί ειδικά για τον ρόλο αυτόν

δ) ειδικός διαχειριστής περιουσίας (särskild boutredningsman), όταν το εν λόγω πρόσωπο επιτελεί τον ρόλο του διανομέα της κληρονομίας χωρίς να έχει διοριστεί ειδικά για τον ρόλο αυτόν

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.