Pärimine

Austria

Sisu koostaja:
Austria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Artikli 45 lõike 1 kohaste taotluste menetlemise pädevus on ringkonnakohtutel (Bezirksgerichte).

Selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebamisel on artikli 50 lõike 2 kohane pädevus maakohtul (Landesgericht), kuhu tuleb pöörduda otsuse teinud ringkonnakohtu kaudu.

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Õigusküsimustega piirduvad edasikaebused (Revisionsrekurs) esitatakse esimese astme otsuse teinud ringkonnakohtu kaudu ülemkohtule (Oberster Gerichtshof).

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Euroopa pärimistunnistuse annab välja ringkonnakohus (täpsemalt kohtuvolinik – Gerichtskommissär, st kohtuorgani ülesannetes tegutsev notar).

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Välja antud pärimistunnistuses sisalduvate võimalike vigade kohta esitatud kaebuse lahendab samuti ringkonnakohtu kohtunik. Kohtuniku otsuse saab edasikaevata 14 päeva jooksul alates teavitamisest, pöördudes esimese astmena otsuse teinud ringkonnakohtu kaudu maakohtusse.

Kui kohtuvolinik kahtleb, kas taotletud pärimistunnistust saab välja anda, suunab ta taotluse edasi kohtunikule; seejärel otsustab kohtunik, kas ja kuidas kohtuvolinik annab tunnistuse välja.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Austrias ei ole selles valdkonnas teisi pädevaid artikli 3 lõike 2 kohaseid asutusi ega õigusala töötajaid.

Viimati uuendatud: 16/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.