Pärimine

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Belgia

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Täidetavaks tunnistamise taotlused: esimese astme kohus (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Nende taotluse kohta tehtud otsuste peale esitatud edasikaebused:

– vastuväite (opposition/verzet) võib esitada samale esimese astme kohtule;

– apellatsioonkaebuse (appel/beroep) võib esitada apellatsioonikohtule (Cour d'appel/Hof van Beroep).

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kassatsioonikohus (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) menetleb kassatsioonkaebusi. Ta ei vaata läbi faktilisi asjaolusid. Kassatsioonikohtusse pöördumine on erimenetlus. Kaebusega võib kassatsioonikohtusse pöörduda alles siis, kui tavalised edasikaebemenetlused, nagu vastuväide või apellatsioonkaebus, on ammendatud. Kassatsioonikohus arutab ainult seda, kas vaidlustatud kohtuotsus on vastuolus õiguse või mõne õigusnormiga. Kui see nii on, siis tühistab kassatsioonikohus vaidlustatud kohtuotsuse ja annab asja arutamiseks mõnele muule esimese astme kohtule. See kohus peab asja uuesti sisuliselt arutama.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Bruxelles/Brussel

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Tunnistuse vastavalt artiklile 64 annab välja notar.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Perekonnaasju menetlev kohus (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) loodi 13. juuli 2013. aasta seadusega. Tegemist on esimese astme kohtu osakonnaga. Selleks et menetlust lihtsustada ja kulutusi vähendada, on uues seaduses sätestatud üldreegel, et menetlus tuleks algatada kohtule esitatud taotlusega (requête/verzoekschrift). Sageli alustatakse menetlust siiski teisele poolele kätte toimetatud kohtukutsega (citation/dagvaarding), mis võimaldab hagejal paremini kursis olla kuupäevaga, millal asja arutamine toimub.

Viimati uuendatud: 17/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.