Pärimine

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Euroopa Liidu muus liikmesriigis tehtud kohtuotsuse või muu akti täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse ringkonnakohtule (oкръжен съд), kelle tööpiirkonnas on võlgniku alaline elukoht või registrijärgne asukoht või kelle tööpiirkonnas täitmist taotletakse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627e lõige 1).

Kohaliku pädevusega kohtu leiab, kui kasutada olemasolevat otsingumootorit.

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Esimese astme kohtus tehtud otsuse saab edasi kaevata Sofia apellatsioonikohtusse (Софийски апелативен съд) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627e lõike 6 esimene lause).

Sofia apellatsioonikohtus tehtud otsuse saab edasi kaevata Kõrgemasse Kassatsioonikohtusse (Върховен касационен съд) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627e lõike 6 teine lause).

Bulgaaria tsiviilõiguse normid edasikaebamise ja täiendava edasikaebamise kohta sisalduvad tsiviilkohtumenetluse seadustiku peatükkides 20 ja 22.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Juhul kui Bulgaarial on määruse (EL) nr 650/2012 artiklite 4, 7, 10 ja 11 alusel rahvusvaheline pädevus, tuleb Euroopa pärimistunnistuse väljaandmise taotlus esitada piirkondlikule kohtule (pайонен съд), kelle tööpiirkonnas oli surnu viimane alaline elukoht, või selle puudumise korral surnu viimane teadaolev aadress Bulgaarias. Kui aadress ei ole teada, tuleb taotlus esitada Sofia piirkondlikule kohtule (Софийски районен съд) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627f lõige 1).

Kohaliku pädevusega piirkondliku kohtu leiab, kui kasutada veebisaidil leiduvat otsingumootorit.

Euroopa pärimistunnistust ei ole pädev välja andma ükski muu asutus.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Edasikaebused Euroopa pärimistunnistuse või selle väljaandmisest keeldumise otsuse peale võib esitada asjaomasele ringkonnakohtule ühe kuu jooksul alates tunnistuse või otsuse kättetoimetamise kuupäevast. Kui välja antud Euroopa pärimistunnistuses leitakse vigu või kui sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsus ei ole põhjendatud, tühistab kohus otsuse kas osaliselt või täielikult ja suunab juhtumi koos siduvate juhistega tagasi esimese astme kohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627f lõige 3).

Otsused, mis tehakse Euroopa pärimistunnistuse parandamise, täiendamise või tagasivõtmise taotluse kohta, võib kaevata edasi asjaomasesse ringkonnakohtusse kahe nädala jooksul alates otsuse kättetoimetamise kuupäevast. Kui välja antud Euroopa pärimistunnistuses leitakse vigu või kui sertifikaadi parandamisest, täiendamisest või tagasivõtmisest keeldumine ei ole põhjendatud, tühistab kohus vastava otsuse kas osaliselt või täielikult ja suunab juhtumi koos siduvate juhistega tagasi esimese astme kohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627g lõige 1).

Piirkondliku kohtu välja antud Euroopa pärimistunnistuse kehtivuse peatamise võib kaevata ühe nädala jooksul edasi ringkonnakohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 627h).

Küsimusi, mida ei reguleerita määrusega (EL) nr 650/2012 või tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel spetsiaalselt Euroopa pärimistunnistuste väljaandmismenetluse kohta koostatud eeskirjadega, reguleeritakse üldiste eeskirjadega, mida kohaldatakse hagita menetluste suhtes (tsiviilkohtumenetluse seadustiku peatükk 49).

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Bulgaarias vastavad artikli 3 lõikes 2 sisalduvale „kohtu“ määratlusele ainult kohtud.

Viimati uuendatud: 26/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.