Pärimine

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Küpros

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Pädevad kohtud on piirkonnakohtud.

  • Nikosia piirkonnakohus

Aadress: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Küpros

Telefon: (+357) 22865518

Faks: (+357) 22304212/22805330

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassoli piirkonnakohus

Aadress: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Küpros

Telefon: (+357) 25806100/25806128

Faks: (+357) 25305311

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnaca piirkonnakohus

Aadress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Küpros

Telefon: (+357) 24802721

Faks: (+357) 24802800

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Paphose piirkonnakohus

Aadress: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Küpros

Telefon: (+357) 26802601

Faks: (+357) 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagusta piirkonnakohus

Aadress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Küpros

Telefon: (+357) 23730950/23742075

Faks: (+357) 23741904

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Küprose õiguses ei ole ette nähtud menetlust sellise otsuse vaidlustamiseks, mille ülemkohus (Anótato Dikastírio) on niisuguse kaebuse kohta teinud.

Kui täidetavaks tunnistamise otsus siiski vaidlustatakse kohtumääruse (pronomiakó éntalma) taotlusega ülemkohtu kohtunikule, võib kohtuniku otsuse vastu esitada edasikaebuse (éfesi), nagu seda võib teha tsiviilasjades.

Kui inimõigusi on väidetavalt rikutud, võib Euroopa Inimõiguste Kohtule Strasbourgis esitada individuaalse taotluse.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Euroopa pärimistunnistuse annab välja see piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio), kellel on kohalik pädevus, nagu osutatud eespool seoses otsuse täidetavaks tunnistamise taotlusega.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Pärimistunnistuse välja andnud piirkonnakohtu otsus on võimalik edasi kaevata, esitades edasikaebuse ülemkohtule vastavalt tsiviilmenetluse seadustikule (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Erandjuhul võib ülemkohus lubada esitada kohtumääruse taotluse; sel juhul kohaldatakse eespool kirjeldatut.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Ainus ametiisik, kes täidab kohtulikke ülesandeid või tegutseb kohtuasutuse poolt delegeeritud volituste alusel või tegutseb kohtuasutuse alluvuses, on piirkonnakohtu registripidaja (protokollitís) vastavalt vara haldamise seaduse 13. jaotise peatükile 189. Kuid määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud tingimused selle pädevuse teostamiseks ei ole täidetud ja seega ei käsitata registripidajat kohtuna määruse tähenduses.

Pidades silmas mõiste „otsus“ määratlust määruse artikli 3 lõike 1 punkti g kohaselt, on registripidaja ainus pädevus, mis vastab määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud kõikidele tingimustele, pärimisega seotud taotluste ja üldisemalt menetluse kulude kindlaksmääramine. Seega ei saa seda pädevust teostavat registripidajat käsitada kohtuna määruse tähenduses.

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.