Pärimine

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Tšehhi

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Määruse artikli 45 lõike 1 kohaselt menetleb täidetavaks tunnistamise taotlusi maakohus (okresní soud) (Prahas obvodní soud, Brnos Městský soud).

Täidetavaks tunnistamise taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt määruse artikli 50 lõikele 2 menetleb piirkonnakohus (krajský soud) (Prahas Městský soud). Edasikaebus tuleb esitada sellele kohtule, kelle otsust edasi kaevatakse.

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Võib kasutada ainult järgmisi erakorralise edasikaebamise menetlusi:

– tühistamishagi (žaloba pro zmatečnost)

– menetluse taasavamise taotlus (žaloba na obnovu řízení)

– otsuse apellatsiooni korras läbivaatamise taotlus (dovolání)

Kõik erakorralise edasikaebamise menetluse alustamise taotlused tuleb esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Ainult kohus võib anda välja Euroopa pärimistunnistuse. Pooleliolevas pärimismenetluses annab pärimistunnistuse välja selle kohtu komissar, kus menetlus vastavalt erikohtumenetluse seaduse nr 292/2013 paragrahvi 100 lõikele 1 toimub.

Kui Euroopa pärimistunnistust tuleb pärast pärimismenetluse lõppu parandada või muuta või see tuleb tühistada, ei tohi seda toimingut teha kohtukomissarina tegutsev notar, sest tema volitused enam ei kehti – ta ei ole enam kohtukomissar.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Otsuse edasikaebuse kohta, mis on esitatud selle kohtu komissarina tegutsevale notarile või maakohtule (okresní soud), kelle otsus edasi kaevatakse, teeb piirkonnakohus (krajský soud) (Prahas Městský soud).

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Vastavalt erikohtumenetluse seaduse nr 292/2013 paragrahvi 100 lõikele 1 teostab pärimismenetluses esimeses kohtuastmes menetlustoiminguid kohtukomissarina tegutsev notar, kelle kohus on määranud, kui ei ole ette nähtud teisiti.

Viimati uuendatud: 12/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.