Pärimine

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Artiklis 45 osutatud taotlus esitatakse esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) kantselei direktorile (directeur de greffe) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (code de procédure civile) artiklid 509-1 ja 509-2), kui taotlus on seotud kohtuotsuse või kohtuliku kokkuleppega, ning notarite liidu (chambre des notaires) esimehele või tema asetäitjale, kui taotlus on seotud ametliku dokumendiga (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-3).

Artikli 50 lõikes 2 osutatud edasikaebused esitatakse esimese astme kohtu esimehele (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-9).

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Edasikaebuse kohta esimese astme kohtu esimehe tehtud otsust saab vaidlustada ainult kassatsioonkaebusega (pourvoi en cassation), mis esitatakse kassatsioonikohtule (Cour de cassation).

Kassatsioonkaebuse võib esitada eri põhjustel (otsuse vastuolu seadusega, pädevuse ületamine, pädevuse või õigusliku aluse puudumine, põhjenduste puudulikkus, vastuolulised otsused jne), aga kohus piirdub igal juhul ainult õiguse kohaldamise kontrollimisega. Kassatsioonikohus kontrollib seega, ega otsuse tegemisel pole rikutud seadust või õigusnormi, ent ei tegele kohtuasja sisulise menetlemisega.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Euroopa pärimistunnistuse annab välja notar.

Prantsusmaal valvab notarite kutsetegevuse järele notariaadi kõrgem nõukogu (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktandmed leiab veebisaidilt https://www.notaires.fr/en

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Artiklis 72 osutatud mis tahes vaide võib esitada sellise esimese astme kohtu esimehele, mille tööpiirkonnas asub notari büroo (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1381-4).

Avalduse võib esitada viieteistkümne päeva jooksul pärast Euroopa pärimistunnistuse tõestatud koopia väljastamist või teatavaks tegemist või pärast Euroopa pärimistunnistuse kohta tehtud otsuse kättesaamist.

Esimese astme kohtu esimees teeb avalduse kohta lõpliku otsuse. Avalduse esitaja, pärimistunnistuse väljastanud notar ja vajaduse korral Euroopa pärimistunnistust taotlev pool (kui tegemist ei ole avalduse esitajaga) kuulatakse ära või kutsutakse kokku. Notarile antakse otsusest teada.

Kui kohtu esimees teeb korralduse tunnistus välja anda, seda parandada või muuta, võib ta astuda vajalikud sammud ise või paluda seda teha notaril.

Kui kohtu esimees annab korralduse Euroopa pärimistunnistus tagasi võtta või selle kehtivus peatada, teatab notar sellest viivitamata kõigile isikutele, kellele on väljastatud tunnistuse tõestatud koopia. Tunnistuse kehtivuse peatamise ajal ei saa väljastada selle koopiaid.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 15/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.